Khoa Đào tạo sau đại học (phòng 110)
 
Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
 
Điện thoại: (028) 39300946, (028) 39300947 , (028) 39300210-110
 
Email: postgraduate@ou.edu.vn