Regulations

 

- Quy định về việc đào tạo trình độ thạc sĩ của trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1170/QĐ-ĐHM, ngày 21/09/2015 của trường Đại học Mở TP.HCM)

- Quy định về việc đào tạo trình độ thạc sĩ của trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh năm 2014 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 386/QĐ-ĐHM, ngày 15/08/2014 của trường Đại học Mở TP.HCM)

- Quy định về việc đào tạo trình độ tiến sĩ của trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1316/QĐ-ĐHM, ngày 08/10/2015 của trường Đại học Mở TP.HCM)

- Quy định về việc đào tạo trình độ tiến sĩ của trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh năm 2012 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1121/QĐ-ĐHM, ngày 28/12/2012 của trường Đại học Mở TP.HCM)

- Quy định thực hiện luận văn thạc sĩ

(Số 861/ĐHM, ngày 16/07/2015, Căn cứ theo Quyết định về quy định đào tạo trình độ thạc sĩ, số 836/QĐ-ĐHM, ngày 15/08/2014)

- Quyết định về việc ban hành "Quy định về hoạt động giảng dạy của giảng viên giảng dạy hệ chính quy"

(Số 1293/ĐHM, ngày 05/10/2015)

 

 
 
 
 
Top