Tin tức

DANH SÁCH HỌC VIÊN BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN TIẾNG ANH NGÀY 22/5/2020

DANH SÁCH HỌC VIÊN BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ  
CHUYÊN NGÀNH LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN TIẾNG ANH 
Ngày 22/5/2020 tại P.205
(Kèm theo quyết định số  780/QĐ-ĐHM, ngày  19 tháng 5 năm 2020 của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh)
                 
TT Họ  & Tên  Ngày sinh  Nơi sinh Tên đề tài luận văn  Giảng viên hướng dẫn  Khóa Ghi chú
1 Lê Thị Thanh   Hòa 27/2/1994 Lâm Đồng The Effects of Phrase Reading on EFL Students' Reading Comprehension at Hoa Binh Junior High School TS. Lê Hoàng Dũng  2016  
2  Lê Thanh Trúc   Phương 26/10/1994 Tây Ninh The Application of the Interactive Whiteboard in Vocabolary Instruction at Le Lai Primary School PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ 2017  
  Danh sách có 02 học viên          

 

Tin cùng chuyên mục

Top