Chương trình đào tạo thạc sĩ năm 2014

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Mục tiêu đào tạo

Chương trình cao học ngành Tài chính – Ngân hàng của trường đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh được thiết kế để cung cấp kiến thức và huấn luyện kỹ năng làm việc và kỹ năng quản lý cho chuyên viên làm việc trong các tổ chức tài chính như: ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bảo hiểm… và cho chuyên viên phụ trách tài chính trong các doanh nghiệp bao gồm doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn và các doanh nghiệp khác. Mục tiêu đào tạo cụ thể là:

  • Cung cấp kiến thức và huấn luyện những kỹ năng cần có để trở thành một nhà quản trị tài chính chuyên nghiệp, năng động, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm đối với xã hội và thành công trong môi trường kinh doanh cạnh tranh và toàn cầu hóa.
  • Xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc để tiếp tục tự đào tạo, phát triển năng lực cá nhân và nâng cao khả năng thích nghi với sự thay đổi của môi trường làm việc.

2. Thời gian đào tạo: 02 năm

3. Loại hình đào tạo: Chính quy

4. Nội dung chương trình:

STT

Mã Môn học

Tên môn học

Số Tín chỉ (TC)

PHẦN 1: KIẾN THỨC CHUNG

09

01

CH TH501

Triết học

04

02

CH TA502

Tiếng Anh

05

PHẦN 2: KIẾN THỨC CƠ SỞ VÀ CHUYÊN NGÀNH (Bắt buộc)

18

03

KT MI 503

Kinh tế học quản lý

03

04

TC TT 504

Tiền tệ ngân hàng & Thị trường tài chính

03

05

TC ĐL 505

Kinh tế lượng trong tài chính

03

06

TC PP 506

Phương pháp nghiên cứu

03

07

TC TC 507

Tài chính công ty

03

08

TC QN 515

Quản trị ngân hàng thương mại

03

PHẦN 3: KIẾN THỨC CƠ SỞ VÀ CHUYÊN NGÀNH (tự chọn)

(Chiếm 30% khối lượng chương trình)

18

09

TC ĐT 508

Đầu tư tài chính

02

10

TC PT 509

Phân tích báo cáo tài chính

02

11

TC DM 511

Quản lý danh mục đầu tư

02

12

TC QT 510

Tài chính quốc tế

02

13

TC  PS 512

Thị trường tài chính phái sinh

02

14

TC QN 516

Quản trị rủi ro tài chính

02

15

TC DA 512

Thẩm định dự án đầu tư

02

16

TC MS 518

Mua bán và sáp nhập

02

17

TC  NĐ 521

Ngân hàng đầu tư

02

18

TC NT 522

Những vấn đề Tài chính - Ngân hàng đương đại

02

19

TC QT 523

Quản trị tài chính ngân hàng

02

20

TC TH 524

Tài chính hành vi

02

21

TC TC 525

Tài chính cá nhân

02

22

TC KT 526

Kiểm toán

02

23

TC KQ 527

Kế toán quản trị

02

PHẦN 4: LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

15

24

KT LV 517

Luận văn tốt nghiệp

15

TỔNG CỘNG

60

Ghi chú: Các học viên của các khóa trước, khi đăng ký môn học lại chung với khóa 2014 trở đi sẽ áp dụng chung với chương trình đào tạo của khóa 2014.

Môn tiếng Anh học nộp chứng chỉ tiếng Anh theo trình độ yêu cầu bậc 3/6 (B1) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương B1.

Top