Chương trình đào tạo thạc sĩ năm 2014

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Mục tiêu đào tạo:

Chương trình cao học ngành Lý luận và Phương pháp Dạy học, Bộ môn Tiếng Anh của Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh đào tạo đội ngũ giảng viên có năng lực chuyên môn và kỹ năng sư phạm cao, trên cơ sở được trang bị những tri thức khoa học có hệ thống, sâu rộng và hiện đại đồng thời nắm vững cơ sở lý luận và thực tiễn trong việc vận dụng, thể hiện các phương pháp dạy học tích cực, hiện đại, nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy và học tập các môn học thuộc chuyên ngành Lý Luận và Phương Pháp Dạy Học, Bộ môn Tiếng Anh.

2. Cấu trúc chương trình đào tạo:

  • Ch­ương trình đào tạo trình độ thạc sỹ có thời l­ượng từ  51 tín chỉ.
  • Một tín chỉ được quy định bằng 15 tiết học lý thuyết; 30 - 45 tiết thực hành, thí nghiệm hoặc thảo luận; 45 - 90 giờ thực tập tại cơ sở; 45 - 60 giờ viết tiểu luận, bài tập lớn hoặc luận văn tốt nghiệp.
  • Đối với những học phần lý thuyết hoặc thực hành, thí nghiệm, để tiếp thu được một tín chỉ học viên phải dành ít nhất 30 giờ chuẩn bị cá nhân.
  • Một tiết học được tính bằng 50 phút.
  • Các môn học chiếm khoảng 80% thời l­ượng chư­ơng trình đào tạo trình độ thạc sỹ, bao gồm: phần kiến thức chung (môn Triết học, môn Nghiên cứu Khoa học và môn ngoại ngữ) và phần kiến thức cơ sở và chuyên ngành.
  • Mỗi môn học đều có đề cương, bài giảng và tài liệu tham khảo. Học viên tự học môn ngoại ngữ để đạt yêu cầu khi tốt nghiệp.
  •  Luận văn thạc sỹ, chiếm khoảng 20% thời l­ượng ch­ương trình đào tạo. Đề tài luận văn thạc sỹ là một chuyên đề khoa học, kỹ thuật giảng dạy cụ thể do trường giao hoặc do học viên tự đề xuất, được người hướng dẫn đồng ý và được Hội đồng khoa học và đào tạo của trường chấp thuận.

3. Chương trình đào tạo (51 tín chỉ) 

TT

MÃ MÔN HỌC

TÊN MÔN HỌC

TÍN CHỈ

Phần 1: Kiến thức chung (14 tín chỉ)

01

TA TH 501

Philosophy (Triết học)

04

02

TA NC 502

Research Methodology (Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học)

03

03

TA TP 503/ TA TT 503

Foreign Language: French or Chinese (Ngoại ngữ 02: Tiếng Pháp, hoặc Tiếng Trung Quốc)

05

04

TA AW 504

Academic Writing (Viết Học Thuật)

02

Phần 2: Kiến thức cơ sở (15 tín chỉ)

Bắt buộc (9 tín chỉ)

05

TA LL 505

Theories of Language Teaching and Learning (Lý Luận Dạy và Học Ngôn Ngữ)

03

06

   TA NX 506

Sociolinguistics in Language Teaching (Ngôn Ngữ Học Xã Hội Trong Giảng Dạy Ngôn Ngữ)

03 

07

TA GT 507

Communication and Culture (Giao Tiếp và Văn Hóa)

03 

Tự chọn: Chọn 2 (6 tín chỉ) trong số các môn học sau

08

TA NU 508

Applied Linguistics (Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng)

03 

09

TA NN 509

Language Awareness (Nhận Biết Ngôn Ngữ)

03 

10

TA ND 510

Pragmatics in Language Teaching (Ngữ Dụng Học Trong Giảng Dạy Ngôn ngữ)

03 

11

TA TT 511

Second Language Acquisition (Tiếp Thu Ngôn Ngữ Thứ Hai)

03 

12

TA CC 512

Language Curriculum, Materials Development & Assessment (Cải Tiến và Ðánh Giá Ch.trình, Tài Liệu G.Dạy Ngôn Ngữ)

03

 

13

TA GN 513

English Grammar for Teaching (Giảng Dạy Ngữ Pháp T.Anh)

03 

Phần 3: Kiến thức chuyên ngành (12 tín chỉ) 

Bắt buộc (9 tín chỉ)

14

TA PG 514

Advanced Methodology for Language Teaching (Phương Pháp Giảng Dạy Ngôn Ngữ Nâng Cao)

03

 

15

TA TG 515

Language Teaching Practice (Thực Hành Giảng Dạy Ngôn Ngữ)

03 

16

TA DN 516

Language Testing (Ðánh Giá Ngôn Ngữ)

03 

Tự chọn: Chọn 1 (3 tín chỉ) trong số các môn học sau:

17

TA PT 517

Spoken English Analysis (Phân Tích Ngôn Ngữ Nói)

03 

18

TA KG 518

Instructional Technologies (Các Ứng Dụng Công Nghệ vào Giảng Dạy)

03 

19

TA VG 519

Literature and Language Teaching (Văn Học và Giảng Dạy Ngôn Ngữ)

03

 

Phần 4: Luận văn tốt nghiệp (10 tín chỉ)

20

TA LV 520

Thesis (Luận văn tốt nghiệp)

10

TỔNG CỘNG

51

Top