Course outline_BUS613_Quản trị thương hiệu chiến lược

 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

 

Tên môn học        : Quản trị thương hiệu chiến lược

Mã môn học         : BUS613

Số tín chỉ              : 3 tín chỉ

 

1. MÔ TẢ MÔN HỌC

Quản trị thương hiệu chiến lược là một trong những môn học cốt lõi của khối kiến thức cơ sở trong chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh của các trường đại học tiên tiến trong và ngoài nước. Môn học này có vai trò quan trọng trong việc cung cấp cho người học những kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết về thương hiệu, giúp người học nhận thức được tầm quan trọng của thương hiệu trong chiến lược sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt trong môi trường biến đổi không ngừng và cạnh tranh gay gắt hiện nay, từ đó có thể triển khai thực hiện tốt nhất.

2. MỤC TIÊU MÔN HỌC

 • Hệ thống hóa và cập nhật lý thuyết môn Quản trị thương hiệu chiến lược
 • Vận dụng lý thuyết môn Quản trị thương hiệu chiến lược trong công việc chuyên môn
 • Nghiên cứu các vấn đề về thương hiệu
 • Phát triển kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng phối hợp và vận dụng kiến thức một cách hệ thống để ra quyết định, giải quyết vấn đề chuyên môn và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn tương xứng với vị trí nghề nghiệp
 • Phát triển kỹ năng giao tiếp ứng xử, kỹ năng làm việc và lãnh đạo nhóm làm việc trong điều kiện môi trường thay đổi, kỹ năng quản lý thời gian, thuyết trình, dẫn dắt và nêu vấn đề
 • Nhận thức được tầm quan trọng của thương hiệu cá nhân và tổ chức. Xây dựng ý thức trách nhiệm đối với công việc, chủ động giải quyết vấn đề, có trách nhiệm đối với cộng đồng, có ý thức phục vụ đất nước và có đạo đức nghề nghiệp.

3. NỘI DUNG GIẢNG DẠY

 • Tổng quan về thương hiệu
 • Tài sản thương hiệu dựa trên khách hàng và định vị thương hiệu
 • Sự cộng hưởng thương hiệu và chuỗi giá trị thương hiệu
 • Chọn lựa yếu tố thương hiệu nhằm xây dựng Tài sản thương hiệu
 • Thiết kế chương trình marketing nhằm xây dựng Tài sản thương hiệu
 • Truyền thông marketing tích hợp nhằm xây dựng Tài sản thương hiệu
 • Khai thác liên tưởng thương hiệu nhằm xây dựng Tài sản thương hiệu
 • Phát triển hệ thống đo lường và quản lý Tài sản thương hiệu

4. HỌC LIỆU

4.1. Giáo trình

 • Kevin Lane Keller and Vanitha Swaminathan (2019). Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity, 5th edition, ISBN 9780134877952, Pearson.

4.2. Tài liệu tham khảo

 • Bùi Văn Quang (2015). Quản trị Thương hiệu: Lý thuyết và thực tiễn, Nhà xuất bản Lao động- Xã hội.
 • Miller. D. (2017). Building a StoryBrand: Clarify Your Message So Customers Will Listen. HarperCollins Leadership.
 • Các tạp chí, bài báo khoa học trên https://www.emerald.com/insight/ và các cơ sở dữ liệu có uy tín khác như Google Scholar.

5. ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

 1. Quá trình/Giữa kỳ (50%)
 • Tiểu luận và thuyết trình nhóm (20%)
 • Phát biểu và bài tập trên lớp (20%)
 • Nộp bài tiểu luận cá nhân và thảo luận trên hệ thống LMS (10%)

5.2     Cuối kỳ (50%)

 • Thi viết, 90 phút, được sử dụng tài liệu (50%)

6. SỐ GIỜ HỌC

 • Số giờ học tại lớp    : 60 tiết 
 • Số giờ tự học          : 120 tiết

 

 

 

 

Top