Course outline_BUS604_ Quản trị tài chính

 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

 

Tên môn học        : Quản trị tài chính

Mã môn học         : BUS604

Số tín chỉ              : 3 tín chỉ

 

1. MÔ TẢ MÔN HỌC

Môn Quản trị tài chính  thuộc khối kiến thức ngành của chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh. Môn học được thiết kế nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng cũng như thái độ cần thiết trong các hoạt động liên quan đến quản trị tài chính của một công ty dựa trên 3 quyết định tài chính quan trọng gồm: quyết định đầu tư, quyết định tài trợ và quyết định vốn lưu chuyển ròng của công ty.

2. MỤC TIÊU MÔN HỌC

 • Phân tích được những kiến thức liên quan đến 3 quyết định tài chính của công ty: quyết định đầu tư, quyết định tài trợ và quản lý vốn lưu chuyển ròng khi có sự thay đổi của các dòng vốn, cơ hội đầu tư và phương thức quản lý hiện nay.
 • Áp dụng được các phương pháp phân tích và mô hình thích hợp để có thể sử dụng trong việc thực thi các quyết định tài chính linh hoạt và chủ động trong các tình huống đa dạng về cấu trúc và phương thức quản lý/quản trị.
 • Xây dựng được năng lực giải quyết các vấn đề phát sinh cũng như thái độ đạo đức trong quản trị tài chính của nhà quản trị trong các điều kiện bất định và thay đổi liên tục của môi trường kinh doanh trong và ngoài nước.

3. NỘI DUNG GIẢNG DẠY

 • Tổng quan về tài chính công ty. Phân tích các báo cáo tài chính công ty.
 • Thời giá tiền tệ và mô hình chiết khấu dòng tiền (DCF)
 • Lợi nhuận, rủi ro và mô hình định giá tài sản vốn (CAPM)
 • Học viên thảo luận các nghiên cứu về việc ứng dụng mô hình CAPM của GS. Pablo Ferrnandez
 • Định giá và quyết định đầu tư chứng khoán nợ.
 • Định giá và quyết định đầu tư chứng khoán vốn.
 • Đánh giá và quyết định đầu tư tài sản dài hạn.
 • Quyết định tài trợ.
 • Quyết định đầu tư tài sản ngắn hạn.
 • Đòn bẩy hoạt động và đòn bẩy tài chính
 • Quyết định cơ cấu vốn công ty.
 • Quyết định chính sách cổ tức của công ty.
 • Phân tích và thảo luận các phương thức chi trả cổ tức của các tập đoàn công nghệ và các doanh nghiệp tại Việt Nam

 

4. HỌC LIỆU

4.1. Giáo trình

 • Ross, S. A., Westerfield, R. W., & Jordan, B. D. (2016). Essentials of Corporate Finance.  New York: McGraw-Hill/Irwin.

4.2. Tài liệu tham khảo

 • Ross, S. A., Westerfield, R. W., & Jaffe, J. (2013). Corporate Finance.  New York: McGraw-Hill/Irwin. Bản dịch Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, NXB Kinh tế Hồ Chí Minh.
 • Wilson, C., Keers, B., Johnston, R., Medlen, A., & Walters, B. (2018). Financial Management.  Cengage.

5. ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

5.1     Quá trình/Giữa kỳ (50%)

 • Đánh giá quá trình (Quiz trên ứng dụng Kahoot) (20%)
 • Đánh giá giữa kỳ (bài tập tình huống được giải quyết và trình bày theo nhóm) (30%)

5.2     Cuối kỳ (50%)

 • Đánh giá cuối kỳ (50%)

6. SỐ GIỜ HỌC

 • Số giờ học tại lớp    : 60 tiết 
 • Số giờ tự học          : 120 tiết

 

 

 

 

Top