Course outline_BUS619_Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

 

Tên môn học        : Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Mã môn học         : BUS619

Số tín chỉ              : 3 tín chỉ

 

1. MÔ TẢ MÔN HỌC

Môn học cho người học cái nhìn tổng quan về các vấn đề chính yếu thuộc CSR và các thách thức mà doanh nghiệp đang đối mặt khi đưa các nguyên tắc CSR vào thực tiễn. Môn học giúp xem xét việc thực thi trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội và làm thế nào để cân bằng việc kinh doanh và CSR. Môn học giúp người học nhận diện hoạt động nào là CSR, ra quyết định liên quan và làm thế nào để truyền thông về CSR đến nhóm công chúng mục tiêu. Môn học cũng giới thiệu một số trường hợp liên quan đến phát triển bền vững và vai trò của doanh nghiệp trong việc phát triển này.

Môn học bao gồm những vấn đề về mối quan hệ giữa doanh nghiệp, xã hội và chính quyền, những vấn đề về môi trường, quản trị doanh nghiệp, các khía cạnh quản lý liên quan đến xã hội và đạo đức kinh doanh, hiểu các bên liên quan (công chúng của doanh nghiệp), nhu cầu của họ và những thách thức mà doanh nghiệp đáp ứng những yêu cầu mới của xã hội.

Môn học sẽ cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng để nâng cao tính bền vững và giá trị của doanh nghiệp. Người học sẽ có cơ hội giải quyết một số tình huống trong thực tiễn về CSR, đạo đức kinh doanh và tính trách nhiệm đối với công chúng bên trong và bên ngoài của doanh nghiệp.

2. MỤC TIÊU MÔN HỌC

 • Hệ thống hóa và cập nhật lý thuyết môn Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập toàn cầu.
 • Vận dụng lý thuyết môn Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong công việc chuyên môn đặc biệt trong môi trường kinh doanh biến động.
 • Nghiên cứu các vấn đề về Trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp trên thế giới.
 • Phát triển kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng phối hợp và vận dụng kiến thức một cách hệ thống để ra quyết định, giải quyết vấn đề chuyên môn và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn tương xứng với vị trí nghề nghiệp
 • Phát triển kỹ năng giao tiếp ứng xử, kỹ năng làm việc trong điều kiện môi trường thay đổi, kỹ năng quản lý thời gian, thuyết trình, dẫn dắt và nêu vấn đề
 • Phát triển kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng phối hợp và vận dụng kiến thức một cách hệ thống để ra quyết định, giải quyết vấn đề chuyên môn và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn tương xứng với vị trí nghề nghiệp
 • Phát triển năng lực học hỏi, thích nghi với sự thay đổi của môi trường làm việc, phát triển nghề nghiệp và học tập suốt đời. Xây dựng ý thức trách nhiệm đối với công việc, chủ động giải quyết vấn đề, có trách nhiệm đối với cộng đồng, có ý thức phục vụ đất nước và có đạo đức nghề nghiệp.

3. NỘI DUNG GIẢNG DẠY

 • Tổng quan về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR)
 • Chiến lược và CSR: quan điểm từ công chúng
 • Trách nhiệm của các bên
 • Tiêu chí chiến lược để thành công
 • Thực thi CSR
 • Nghiên cứu tình huống
 • Tổng kết môn học, hướng nghiên cứu về CSR
 • Seminar môn học

4. HỌC LIỆU

4.1. Giáo trình

 • Chandler, David (2014), Strategic corporate social responsibility: Stakeholders, globalization, and sustainable value creation, 3rd edition, Sage, Los Angeless.

4.2. Tài liệu tham khảo

 • International Standard Organization (ISO) (2010), International Standard 26000: Guidance on social responsibility (trên web).
 • Social Accountability International (SAI) (2014), “SA 8000@Standards”, http://sa-intl.org/index.cfm?
 • Van, Thi-Hong Loan & Nguyen, Anh Phuong (2019), Corporate Social Responsibility and SMEs in Vietnam: A Study in the Textile and Garment Industry, Journal of Risk and Financial Management (Tạp chí ISI), (trên web).

5. ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

 1. Quá trình/Giữa kỳ (50%)
 • Tiểu luận và thuyết trình nhóm (40%)
 • Phát biểu và bài tập trên lớp (10%)

5.2     Cuối kỳ (50%)

 • Thi viết, 60 phút, được sử dụng tài liệu (50%)

6. SỐ GIỜ HỌC

 • Số giờ học tại lớp    : 45 tiết 
 • Số giờ tự học          : 135 tiết

 

 

 

 

 

Top