Course outline_BUS615_Marketing quốc tế

 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

 

Tên môn học        : Marketing quốc tế

Mã môn học         : BUS615

Số tín chỉ              : 3 tín chỉ

 

1. MÔ TẢ MÔN HỌC

Marketing quốc tế là một trong những môn học cốt lõi của khối kiến thức chuyên ngành trong chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh của các trường đại học tiên tiến trong và ngoài nước. Môn học này có vai trò quan trọng trong việc cung cấp cho người học những kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết về các hoạt động marketing quốc tế của các công ty đa quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa, từ đó có thể triển khai thực hiện tốt nhất.

2. MỤC TIÊU MÔN HỌC

 • Hệ thống hóa và cập nhật lý thuyết môn Marketing quốc tế
 • Vận dụng lý thuyết môn Marketing quốc tế trong công việc chuyên môn
 • Nghiên cứu các vấn đề về marketing quốc tế
 • Phát triển kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng phối hợp và vận dụng kiến thức một cách hệ thống để ra quyết định, giải quyết vấn đề chuyên môn và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn tương xứng với vị trí nghề nghiệp
 • Phát triển kỹ năng giao tiếp ứng xử, kỹ năng làm việc và lãnh đạo nhóm làm việc trong điều kiện môi trường thay đổi, kỹ năng quản lý thời gian, thuyết trình, dẫn dắt và nêu vấn đề
 • Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động marketing quốc tế. Xây dựng ý thức trách nhiệm đối với công việc, chủ động giải quyết vấn đề, có trách nhiệm đối với cộng đồng, có ý thức phục vụ đất nước và có đạo đức nghề nghiệp.

3. NỘI DUNG GIẢNG DẠY

 • Tổng quan marketing quốc tế
 • Các hình thức gia nhập thị trường quốc tế
 • Đánh giá cơ hội thị trường toàn cầu
 • Chiến lược sản phẩm quốc tế
 • Chiến lược giá quốc tế
 • Chiến lược phân phối quốc tế
 • Chiến lược xúc tiến quốc tế
 • Các chiến lược còn lại

4. HỌC LIỆU

4.1. Giáo trình

 • Cateora, P., Graham, J. & Gilly, M. (2015). Marketing quốc tế (16th ed.), NXB Kinh tế Tp.HCM biên dịch

4.2. Tài liệu tham khảo

 • Cao Minh Trí & Lê Vũ Linh Toàn (2019). Quản trị kinh doanh quốc tế, Nhà xuất bản Kinh tế TP.HCM.
 • Cateora, P., Graham, J. & Gilly, M. (2017). International Marketing (16th ed.), McGraw-Hill.
 • Các tạp chí, bài báo khoa học trên https://www.emerald.com/insight/ và các cơ sở dữ liệu có uy tín khác như Google Scholar.

5. ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

 1. Quá trình/Giữa kỳ (50%)
 • Tiểu luận và thuyết trình nhóm (20%)
 • Phát biểu và bài tập trên lớp (20%)
 • Nộp bài tiểu luận cá nhân và thảo luận trên hệ thống LMS (10%)

5.2     Cuối kỳ (50%)

 • Thi viết, 90 phút, được sử dụng tài liệu (50%)

6. SỐ GIỜ HỌC

 • Số giờ học tại lớp    : 60 tiết 
 • Số giờ tự học          : 120 tiết

 

 

 

 

 

Top