Course outline_ECO501_Triết học

 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

 

Tên môn học        : Triết học

Mã môn học         : ECO501

Số tín chỉ              : 4 tín chỉ

 

1. MÔ TẢ MÔN HỌC

Chương trình môn Triết học có 8 chương, trong đó gồm: chương mở đầu (chương 1: Khái luận về triết học) nhằm giới thiệu tổng quan về triết học và lịch sử triết học; 3 chương bao quát các nội dung cơ bản thuộc về thế giới quan và phương pháp luận chung của nhận thức và thực tiễn (chương 2: Bản thể luận, chương 3: Phép biện chứng, chương 4: Nhận thức luận); 4 chương bao quát các nội dung lý luận triết học về xã hội và con người (chương 5: Học thuyết hình thái kinh tế- xã hội, chương 6: Triết học chính trị, chương 7: Ý thức xã hội, chương 8: Triết học về con người).

2. MỤC TIÊU MÔN HỌC

 • Củng cố tri thức triết học cho công việc nghiên cứu thuộc lĩnh vực các khoa học xã hội – nhân văn; nâng cao nhận thức cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là đường lối cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.
 • Hoàn thiện và nâng cao kiến thức triết học trong chương trình Lý luận chính trị ở bậc đại học nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo các chuyên ngành khoa học xã hội – nhân văn ở trình độ sau đại học.

3. NỘI DUNG GIẢNG DẠY

 • Khái quát về triết học
 • Bản thể luận
 • Phép biện chứng
 • Nhận thức luận
 • Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội
 • Triết học chính trị
 • Ý thức xã hội
 • Triết học về con người

4. HỌC LIỆU

4.1. Giáo trình

 • Chương trình môn học Triết học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
 • Giáo trình Triết học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

4.2. Tài liệu tham khảo

 • Các tài liệu tham khảo theo sự hướng dẫn của giảng viên.

5. ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

5.1     Quá trình/Giữa kỳ (40%)

 • Tham gia học tập và thảo luận tại giảng đường, có sự hướng dẫn của giảng viên (có thể tổ chức theo nhóm, không quá 5 học viên/ nhóm) (10%)
 • Bài tiểu luận (thực hiện độc lập của mỗi học viên (30%)

5.2     Cuối kỳ (60%)

 • Bài thi tự luận kết thúc môn học (thời gian làm bài 120 phút) 60%.

6. SỐ GIỜ HỌC

 • Số giờ học tại lớp  :
 • Số giờ tự học        :

Top