Chương trình cao học liên kết với Đại học Tự do Bruxelles, Bỉ

 

Quản trị

1. Thạc sĩ Quản lý kinh tế công, khoá 1 (MMEP1)

2. Thạc sĩ Quản trị, khoá 1 (MMVB1)

3. Thạc sĩ Quản trị, khoá 2 (MMVB2)

4. Thạc sĩ Quản trị, khoá 3 (MMVB3)

5. Thạc sĩ Quản trị, khoá 4 (MMVB4)

6. Thạc sĩ Quản trị, khoá 5 (MMVB5)

7. Thạc sĩ Quản trị, khoá 6 (MMVB6)

 

Quản trị kinh doanh

1. Thạc sĩ Quản trị kinh doanh và Hệ thống thông tin, khoá 1 (MBIS1)

2. Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, khoá 1 (MBAVB1)

3. Thạc sĩ chương trình Việt - Bỉ, năm 2010 (MBAVB2 và MBMM3)

4. Thạc sĩ chương trình Việt - Bỉ, năm 2011 (MBAVB3 và MBMM4)

5. Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, năm 2012 (MBAVB4)

6. Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, năm 2013 (MBAVB5)

7. Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, năm 2014 (MBAVB6)

8. Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, năm 2016 (MBAVB5,MBAVB6, MBAVB7, MBAVB8)

9. Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, năm 2017 (MBAVB8 và MBAVB9)

10. Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, năm 2018 (MBAVB9 và MBAVB10)

11. Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, năm 2019 (MBAVB10 và MBAVB11)

     

Quản trị Tiếp thị và Truyền thông

1. Thạc sĩ Quản trị kinh doanh và Marketing, khoá 1 (MBMM1)

2. Thạc sĩ Quản trị kinh doanh và Marketing, khoá 2 (MBMM2)

3. Thạc sĩ Quản trị kinh doanh và Marketing, năm 2011 (MBMM4)

4. Thạc sĩ Quản trị kinh doanh và Marketing, năm 2012 (MBMM5)

5. Thạc sĩ Quản trị kinh doanh và Marketing, năm 2012 (MBMM5)

6. Thạc sĩ Quản trị kinh doanh và Marketing, năm 2012 (MBMM5)

7. Thạc sĩ Quản trị kinh doanh và Marketing, năm 2012 (MBMM5)

8. Thạc sĩ Quản trị kinh doanh và Marketing, năm 2012 (MBMM5)

9. Thạc sĩ Quản trị kinh doanh và Marketing, năm 2012 (MBMM5)

10. Thạc sĩ Quản trị kinh doanh và Marketing, năm 2013 (MBMM5)

11. Thạc sĩ Quản trị kinh doanh và Marketing, năm 2014

12. Thạc sĩ Quản trị kinh doanh và Marketing, năm 2015 

13. Thạc sĩ Quản trị kinh doanh và Marketing, năm 2016

14. Thạc sĩ Quản trị kinh doanh và Marketing, năm 2017

15. Thạc sĩ Quản trị Tiếp thị và Truyền thông, năm 2018 

16. Thạc sĩ Quản trị Tiếp thị và Truyền thông, năm 2019 

 

  Chuyên ngành Quản trị Chất lượng và Hiệu quả kinh doanh

1. Thạc sĩ Quản trị Chất lượng. khoá 2 (MQM2)

2. Thạc sĩ Quản trị Chất lượng và Hiệu quả kinh doanh, năm 2013 (MBQPM3)

3. Thạc sĩ Quản tri Chất lượng và Hiệu quả kinh doanh, năm 2015 (MBQPM4)

4. Thạc sĩ Quản tri Chất lượng và Hiệu quả kinh doanh, năm 2016 (MBQPM5)

5. Thạc sĩ Quản tri Chất lượng và Hiệu quả kinh doanh, năm 2018 (MBQPM6)

6. Thạc sĩ Quản tri Chất lượng và Hiệu quả kinh doanh, năm 2019 (MBQPM4 và MBQPM6)

Top