Chương trình cao học liên kết với Đại học Tự do Bruxelles, Bỉ

 

1. Thạc sĩ Quản lý kinh tế công, khoá 1 (MMEP1)

2. Thạc sĩ Quản trị, khoá 1 (MMVB1)

3. Thạc sĩ Quản trị, khoá 2 (MMVB2)

4. Thạc sĩ Quản trị, khoá 3 (MMVB3)

5. Thạc sĩ Quản trị, khoá 4 (MMVB4)

6. Thạc sĩ Quản trị, khoá 5 (MMVB5)

7. Thạc sĩ Quản trị, khoá 6 (MMVB6)

8. Thạc sĩ Quản trị kinh doanh và Hệ thống thông tin, khoá 1 (MBIS1)

9. Thạc sĩ Quản trị kinh doanh và Marketing, khoá 1 (MBMM1)

10. Thạc sĩ Quản trị kinh doanh và Marketing, khoá 2 (MBMM2)

11. Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, khoá 1 (MBAVB1)

12. Thạc sĩ chương trình Việt - Bỉ, năm 2010 (MBAVB2 và MBMM3)

13. Thạc sĩ chương trình Việt - Bỉ, năm 2011 (MBAVB3 và MBMM4)

14. Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, năm 2012 (MBAVB4)

15. Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, năm 2013 (MBAVB5)

16. Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, năm 2014 (MBAVB6)

16. Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, năm 2016 (MBAVB5,MBAVB6, MBAVB7, MBAVB8)

17. Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, năm 2017 (MBAVB8 và MBAVB9)

18. Thạc sĩ Quản trị kinh doanh và Marketing, năm 2011 (MBMM4)

19. Thạc sĩ Quản trị kinh doanh và Marketing, năm 2012 (MBMM5)

20.. Thạc sĩ Quản trị Chất lượng. khoá 2 (MQM2)

21. Thạc sĩ Quản trị Chất lượng và Hiệu quả kinh doanh, năm 2013 (MBQPM3)

22. Thạc sĩ Quản tri Chất lượng và Hiệu quả kinh doanh, năm 2015 (MBQPM4)

23. Thạc sĩ Quản tri Chất lượng và Hiệu quả kinh doanh, năm 2016 (MBQPM5)

Top