Chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Quản lý xây dựng

 

THẠC SĨ QUẢN LÝ XÂY DỰNG

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Quản lý xây dựng của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh được thiết kế để cung cấp kiến thức, huấn luyện kỹ năng thực hành chuyên môn và kỹ năng quản lý cho học viên ngành quản lý xây dựng/ kinh tế xây dựng. Mục tiêu chung của chương trình đào tạo này là:

 • Trang bị những kiến thức nâng cao - cốt lõi ở mảng quản lý xây dựng bao gồm quản lý dự án, kinh tế xây dựng và quản lý doanh nghiệp; đồng thời huấn luyện những kỹ năng cần có cho học viên để trở thành những nhà quản lý năng động, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm đối với xã hội và thành công trong môi trường cạnh tranh và hội nhập;
 • Xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc để học viên có thể tiếp tục tự đào tạo, phát triển năng lực cá nhân và nâng cao khả năng thích nghi với sự thay đổi của môi trường làm việc.
 • 1.2. Mục tiêu cụ thể

Chương trình đào tạo thạc sĩ Quản lý xây dựng của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh nhằm trang bị các kiến thức, kỹ năng sau cho học viên:

+ Về kiến thức:

 • Trang bị kiến thức nền tảng về tự nhiên, kinh tế- xã hội và con người để phục vụ cho phát triển nghề nghiệp và tự hoàn thiện bản thân;
 • Cung cấp kiến thức nâng cao - cốt lõi - ở cả 3 mảng trong ngành quản lý xây dựng bao gồm: Quản lý dự án, kinh tế xây dựng, và quản lý doanh nghiệp;
 • Nâng cấp kiến thức quản lý dự án, quản lý doanh nghiệp cốt lõi, các phương pháp phân tích định lượng, quản lý sản xuất, công nghệ, thiết bị, vật tư tiên tiến nhất về chi phí, chất lượng, tiến độ, tài chính, nhân lực (lao động), kinh tế đầu tư, và năng suất lao động nhằn để giải quyết các vấn đề trong quản lý dự án & xây dựng một cách hiệu quả về kinh tế;
 • Cung cấp kiến thức chuyên môn để ứng dụng phương pháp quản lý và công nghệ của ngành quản lý xây dựng trong việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, lãnh đạo, kiểm soát quá trình thực hiện dự án đầu tư.

+ Về kỹ năng

 • Cung cấp phương pháp tư duy lý luận khoa học quản lý, kỹ năng phân tích, tổng hợp đánh giá dữ liệu và thông tin để phát hiện và ra quyết định giải quyết các vấn đề trong thực tiễn quản lý dự án và doanh nghiệp xây dựng;
 • Cung cấp kỹ năng thực hành công tác chuyên môn và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực quản lý xây dựng;
 • Giúp người học phát triển kỹ năng truyền đạt vấn đề, giải quyết các vấn đề chuyên môn và khoa học quản lý xây dựng một cách bài bản, có tính khoa học, đánh giá chất lượng công việc để tiếp cận với thực tế;
 • Đem lại các kỹ năng nghiên cứu phát triển và sử dụng các công nghệ một cách sáng tạo trong lĩnh vực quản lý xây dựng; thích ứng cao trước sự phát triển của khoa học - kỹ thuật, kinh tế - quản lý và ứng dụng.

+ Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

 • Đào tạo năng lực làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc hướng dẫn, truyền bá, phổ biến kiến thức thuộc lĩnh vực quản lý xây dựng;
 • Khả năng quản lý, đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn nghề nghiệp.

2. CHUẨN ĐẦU RA 

 Về Kiến thức: Học viên sau khi tốt nghiệp có kiến thức như sau:

 • Nắm vững lý thuyết sâu, rộng trong lĩnh vực quản lý dự án;
 • Nắm vững lý thuyết sâu, rộng trong lĩnh vực kinh tế xây dựng;
 • Nắm vững lý thuyết sâu, rộng trong lĩnh vực quản lý doanh nghiệp;
 • Có kiến thức thực tế, trình độ cao về thực hành để có thể làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết được những vấn đề thuộc ngành quản lý xây dựng.

+ Về Kỹ năng:

 • Có đủ năng lực thực hành, sử dụng các công nghệ một cách sáng tạo và khả năng thích ứng cao trước sự phát triển của kinh tế & quản lý và ứng dụng trong lĩnh vực quản lý xây dựng;
 • Có đủ năng lực thực hiện công tác chuyên môn và khả năng nghiên cứu khoa học, nghiên cứu phát triển trong lĩnh vực quản lý xây dựng;
 • Có khả năng phân tích, tổng hợp đánh giá dữ liệu và thông tin để phát hiện và ra quyết định giải quyết vấn đề kinh tế & quản lý trong lĩnh vực quản lý xây dựng;
 • Có khả năng truyền đạt tri thức dựa trên nghiên cứu, thảo luận các vấn đề chuyên môn và khoa học trong lĩnh vực quản lý xây dựng;
 • Có kỹ năng ngoại ngữ đạt mức tương đương bậc 4/6, khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

+ Về Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

 • Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp và có trách nhiệm đối với xã hội;
 • Có khả năng thích nghi, tự định hướng và hướng dẫn người khác trong hoạt động chuyên môn nghề nghiệp ngành quản lý xây dựng;
 • Có khả năng quản lý, đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn nghề nghiệp trong quản lý xây dựng.

- Khả năng và vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Học viên sau khi tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ ngành Quản lý xây dựng có thể làm việc:

 • Chỉ huy trưởng/ Chỉ huy phó công trình xây dựng;
 • Chuyên gia tư vấn, giám đốc quản lý dự án;
 • Chuyên gia quản lý công nghệ, năng suất và an toàn lao động trong xây dựng;
 • Chuyên gia tư vấn giám sát và/ hoặc quản lý chất lượng công trình;
 • Chuyên gia quản lý chi phí và tài chính, đấu thầu và hợp đồng trong xây dựng;
 • Chuyên viên hoặc lãnh đạo sở ban ngành xây dựng (phòng quản lý đô thị, phòng xây dựng cơ bản, …);
 • Trưởng/ Phó ban quản lý dự án, phòng đầu tư xây dựng, phòng kinh tế đầu tư;
 • Chuyên gia kinh doanh và quản lý trong các doanh nghiệp sản xuất xây dựng (công ty sản xuất thép, công ty sản xuất vật liệu xây dựng, công ty kinh doanh bất động sản, …);
 • Giảng viên/Nghiên cứu viên tại các viện/trường về mảng quản lý xây dựng.

3. ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH

Để dự tuyển vào chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản lý xây dựng của trường Đại học Mở TP.HCM, người tham gia dự tuyển cần có các điều kiện sau:

- Có trình độ cử nhân thuộc ngành Kinh tế xây dựng hoặc Quản lý xây dựng, hoặc trình độ cử nhân các ngành gần gồm các nhóm ngành: Xây dựng (75802), Kiến trúc và quy hoạch (75801), Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng (75101), Kinh doanh (73401) và Quản trị - Quản lý (73404).

+ Những người có bằng cử nhân thuộc các nhóm ngành gần muốn dự tuyển cần phải học qua lớp chuyển đổi kiến thức gồm các học phần sau:

 • Học phần 1: Quản lý dự án xây dựng (3 tín chỉ)
 • Học phần 2: Lập và thẩm định dự án đầu tư xây dựng (3 tín chỉ)

            + Với các trường hợp khác với các đối tượng tuyển sinh nêu trên, Hội đồng chuyên môn có thể xem xét riêng.

- Tham gia kỳ thi tuyển vào chương trình thạc sĩ Quản lý xây dựng do trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức với các môn thi tuyển như sau:

 • Môn 1: Toán
 • Môn 2: Sức bền vật liệu (Môn chủ chốt)
 • Môn 3: Ngoại ngữ

4. ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

 • Có đủ điều kiện bảo vệ luận văn theo quy định.
 • Điểm luận văn đạt từ 5,5 trở lên;
 • Đã nộp luận văn hoàn chỉnh sau khi bảo vệ được hội đồng đánh giá đạt yêu cầu trở lên;
 • Đáp ứng các yêu cầu khác của Trường.

5. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Học viên có thể lựa chọn 1 trong 2 định hướng đào tạo sau:

 • Chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng: 60 tín chỉ

Mã học phần

Tên học phần

Khối lượng

(tín chỉ)

Phần chữ

Phần số

Tổng số

LT

TH

PHẦN 1: KIẾN THỨC CHUNG

8

8

0

CON

501

Triết học

Philosophy

3

3

 

ECO

506

Ngoại ngữ

Foreign languages

5

5

 

PHẦN 2: KIẾN THỨC NGÀNH

37

37

 

2.1 Kiến thức cơ sở ngành bắt buộc

09

09

0

CMA

601

Kinh tế xây dựng nâng cao

Advanced construction economics

3

3

 

CON

703

Phân tích định lượng trong quản lý xây dựng

Quantitative analysis for construction management

3

3

 

CMA

602

Quản lý xây dựng nâng cao

Advanced construction management

3

3

 

2.2 Kiến thức chuyên ngành bắt buộc

12

12

 

CMA

701

Lập và thẩm định dự án đầu tư xây dựng nâng cao

Advanced construction investment project appraisal

3

3

 

CON

716

Quản lý dự án xây dựng nâng cao

Advanced construction project management

3

3

 

CON

728

Quản lý kinh doanh và rủi ro trong xây dựng

 Business operations and risk management in construction

3

3

 

CON

718

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Scientific research methodology

3

3

 

2.3 Chuyên đề chuyên ngành tự chọn (chọn tối thiểu 3 tín chỉ)

3

3

0

CMA

702

Chuyên đề Luật đấu thầu & hợp đồng trong xây dựng

Seminar on construction contract law and procurement

1

1

 

CMA

703

Chuyên đề Quản lý năng suất và an toàn lao động trong xây dựng

Seminar on productivity and safety management in construction

1

1

 

CMA

704

Chuyên đề Quản lý vận hành và chuỗi cung ứng trong xây dựng

Seminar on operations and supply chain management in construction

1

1

 

CMA

705

Chuyên đề Quản lý chất lượng trong xây dựng

Seminar on construction quality management

1

1

 

CMA

706

Chuyên đề Quản lý công nghệ và thiết bị trong xây dựng

Seminar on technology and equipment management in construction

1

1

 

CMA

707

Chuyên đề Quản lý công trường xây dựng

Seminar on job site management in construction

1

1

 

2.4 Kiến thức chuyên ngành tự chọn (chọn tối thiểu 13 tín chỉ)

13

13

 

17

CON

604

Cơ học đất tới hạn

Critical state soil mechanics

4

3

1

CON

726

Động lực học kết cấu và động đất

Structural dynamics and earthquake engineering

4

4

 

CON

704

Kết cấu thép nâng cao

Advanced steel structures

3

3

 

CON

702

Kết cấu bê tông cốt thép nâng cao

  Advanced reinforced concrete structures

3

3

 

CON

729

BIM & tin học ứng dụng trong quản lý xây dựng

 BIM & applied informatics in construction management

3

3

 

CMA

708

Quản lý chi phí và tài chính trong xây dựng

 Cost and finance in construction management

3

3

 

CMA

709

Quản lý đô thị & phát triển bất động sản

Urban and real estate management

3

3

 

ECO

606

Kinh tế lượng

Econometrics

3

3

 

BUS

614

Kế toán quản trị

Managerial accounting

3

3

 

CMA

710

Phân tích dữ liệu và ra quyết định trong quản lý xây dựng

Data analysis & decision making in construction management

3

3

 

PHẦN 3: LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

15

15

 

CON

719

Luận văn

Thesis

15

15

 

TỔNG CỘNG

60

60

 

               

 

 • Chương trình đào tạo thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu: 60 tín chỉ

Mã học phần

Tên học phần

Khối lượng

(tín chỉ)

Phần chữ

Phần số

Tổng số

LT

TH

PHẦN 1:  KIẾN THỨC CHUNG

8

8

0

CON

501

Triết học

Philosophy

3

3

 

ECO

506

Ngoại ngữ

Foreign languages

5

5

 

PHẦN 2: KIẾN THỨC NGÀNH

27

27

 

2.1 Kiến thức cơ sở ngành

09

09

 

CMA

601

Kinh tế xây dựng nâng cao

Advanced construction economics

3

3

 

CON

703

Phân tích định lượng trong quản lý xây dựng

Quantitative analysis for construction management

3

3

 

CMA

602

Quản lý xây dựng nâng cao

Advanced construction management

3

3

 

2.2 Kiến thức chuyên ngành bắt buộc

6

6

 

CON

716

Quản lý dự án xây dựng nâng cao

Advanced construction project management

3

3

 

CON

718

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Scientific research methodology

3

3

 

2.3 Chuyên đề chuyên ngành tự chọn (chọn tối thiểu 3 tín chỉ)

3

3

 

CMA

702

Chuyên đề Luật đấu thầu & hợp đồng trong xây dựng

Seminar on construction contract law and procurement

1

1

 

CMA

703

Chuyên đề Quản lý năng suất và an toàn lao động trong xây dựng

Seminar on productivity and safety management in construction

1

1

 

CMA

704

Chuyên đề Quản lý vận hành và chuỗi cung ứng trong xây dựng

Seminar on operations and supply chain management in construction

1

1

 

CMA

705

Chuyên đề Quản lý chất lượng trong xây dựng

Seminar on construction quality management

1

1

 

CMA

706

Chuyên đề Quản lý công nghệ và thiết bị trong xây dựng

Seminar on technology and equipment management in construction

1

1

 

CMA

707

Chuyên đề Quản lý công trường xây dựng

Seminar on job site management in construction

1

1

 

2.4 Kiến thức chuyên ngành tự chọn (chọn tối thiểu 9 tín chỉ)

9

9

 

CMA

701

Lập và thẩm định dự án đầu tư xây dựng nâng cao

Advanced construction investment project appraisal

3

3

 

CON

728

Quản lý kinh doanh và rủi ro trong xây dựng

Business operations and risk management in construction

3

3

 

17

CON

604

Cơ học đất tới hạn

Critical state soil mechanics

4

3

1

CON

726

Động lực học kết cấu và động đất

Structural dynamics and earthquake engineering

4

4

 

CON

704

Kết cấu thép nâng cao

Advanced steel structures

3

3

 

CON

702

Kết cấu bê tông cốt thép nâng cao

  Advanced reinforced concrete structures

3

3

 

CON

729

BIM & tin học ứng dụng trong quản lý xây dựng

 BIM & applied informatics in construction management

3

3

 

CMA

708

Quản lý chi phí và tài chính trong xây dựng

 Cost and finance in construction management

3

3

 

CMA

709

Quản lý đô thị & phát triển bất động sản

Urban and real estate management

3

3

 

ECO

606

Kinh tế lượng

Econometrics

3

3

 

BUS

614

Kế toán quản trị

Managerial accounting

3

3

 

CMA

710

Phân tích dữ liệu và ra quyết định trong quản lý xây dựng

Data analysis & decision making in construction management

3

3

 

PHẦN 3: LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

25

25

 

CON

730

Luận văn

Thesis

25

25

 

TỔNG CỘNG

60

60

 

               

Ghi chú:

Yêu cầu của luận văn theo phụ lục 1,2

6. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

Kế hoạch giảng dạy trong 01 năm và làm luận văn tối thiểu trong 6 tháng, cụ thể:

 • Kế hoạch giảng dạy chương trình đào tạo thạc sĩ ứng dụng

STT

Mã học phần

Học phần

HỌC KỲ

01

CON501

Triết học

1

02

CMA601

Kinh tế xây dựng nâng cao

1

03

CMA602

Quản lý xây dựng nâng cao

1

04

CON703

Phân tích định lượng trong quản lý xây dựng

1

05

 

Môn tự chọn 1

1

06

 

Chuyên đề tự chọn 1

1

07

CMA701

Lập và thẩm định dự án đầu tư xây dựng nâng cao

2

08

CON716

Quản lý dự án xây dựng nâng cao

2

09

CON718

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

10

 

Môn tự chọn 2

2

11

 

Môn tự chọn 3

2

12

 

Chuyên đề tự chọn 2

2

13

ECO506

Ngoại ngữ

3

14

CON728

Quản lý kinh doanh và rủi ro trong xây dựng

3

15

 

Môn tự chọn 4

3

16

 

Chuyên đề tự chọn 3

3

17

CON719

Luận văn Thạc sĩ

4,5

 

 

STT

Mã học phần

Học phần

HỌC KỲ

01

CON501

Triết học

1

02

CMA601

Kinh tế xây dựng nâng cao

1

03

CMA602

Quản lý xây dựng nâng cao

1

04

CON703

Phân tích định lượng trong quản lý xây dựng

1

05

 

Môn tự chọn 1

1

06

 

Chuyên đề tự chọn 1

1

07

CON716

Quản lý dự án xây dựng nâng cao

2

08

CON718

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

09

 

Môn tự chọn 2

2

10

 

Môn tự chọn 3

2

11

 

Chuyên đề tự chọn 2

2

12

ECO506

Ngoại ngữ

3

13

 

Chuyên đề tự chọn 3

3

14

CON730

Luận văn Thạc sĩ

3, 4, 5

 

 

Top