Luận văn thạc sĩ

 

- Thông báo kế hoạch thực hiện đề cương luận văn năm 2019 cho khóa 2016 và khóa 2017

- Thông báo kế hoạch thực hiện đề cương luận văn năm 2019 cho khóa 2015

- Bảo vệ luận văn cao học tháng 10/2018

- Bảo vệ luận văn cao học tháng 09/2018 (Đợt 2)

- Bảo vệ luận văn cao học tháng 09/2018

- Bảo vệ luận văn cao học tháng 08/2018

- Bảo vệ luận văn cao học tháng 05/2018

- Bảo vệ luận văn cao học tháng 04/2018

- Bảo vệ luận văn cao học tháng 03/2018

- Bảo vệ luận văn cao học tháng 02/2018 

- Bảo vệ luận văn cao học tháng 12/2017 (Đợt 2)

- Bảo vệ luận văn cao học tháng 12/2017 

- Quy định thu học phí gia hạn luận văn cao học khóa 2014

- Thông báo kế hoạch thực hiện đề cương luận văn từ tháng 10/2017 đến tháng 10/2018

- Bảo vệ luận văn cao học tháng 10/2017 

- Bảo vệ luận văn cao học tháng 09/2017 (Đợt 3)

- Bảo vệ luận văn cao học tháng 09/2017 (Đợt 2)

- Bảo vệ luận văn cao học tháng 09/2017 (Đợt 1)

- Bảo vệ luận văn cao học tháng 08/2017

- Bảo vệ luận văn cao học tháng 06/2017

- Bảo vệ luận văn cao học tháng 05/2017

- Bảo vệ luận văn cao học tháng 04/2017

- Bảo vệ luận văn cao học tháng 03/2017

- Bảo vệ luận văn cao học tháng 01/2017

- Thông báo kế hoạch thực hiện đề cương luận văn năm 2017

- Bảo vệ luận văn cao học ngành Kinh tế học ngày 31/07/2016

- Bảo vệ luận văn cao học ngành Quản trị kinh doanh ngày 22/07/2016

- Bảo vệ luận văn cao học ngành Tài chính - Ngân hàng ngày 10/06/2016

- Bảo vệ luận văn cao học ngành Quản trị kinh doanh ngày 19/05/2016, ngành Xây dựng CTDD & CN ngày 27/05/2016

- Bảo vệ luận văn cao học lớp MBQPM5 chương trình liên kết Việt - Bỉ ngày 5/5/20166/5/2016

- Hội đồng bảo vệ luận văn cao học ngành Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp ngày 27/04/2016, 28/04/2016

- Hội đồng bảo vệ luận văn cao học lớp MMCoM9 và MBAVB8 chương trình liên kết Việt - Bỉ ngày 25/03/2016

- Hội đồng bảo vệ luận văn ngành Quản trị kinh doanh ngày 24/03/2016

- Hội đồng bảo vệ luận văn ngành Kinh tế học ngày 27/1/2016

- Hội đồng bảo vệ luận văn ngành Tài chính - Ngân hàng ngày 19/11/2015, 23/11/2015

- Hội đồng bảo vệ luận văn ngành Quản trị kinh doanh ngày 18/11/2015, 19/11/2015, 23/11/2015, 24/11/2015, 25/11/2015, 26/11/2015

- Hội đồng bảo vệ luận văn ngành Quản trị kinh doanh Ngày 09/11/2015 (2 hội đồng), 10/11/2015 (1 hội đồng)

- Ngành Hội đồng Bảo vệ luận văn ngành Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Ngày 09/11/2015

- Hội đồng bảo vệ luận văn ngành Kinh tế học Ngày 12/11/2015 (1 hội đồng), 13/11/2015 (2 hội đồng)

 
 
 
 
Top