Luận án tiến sĩ

 

Bảo vệ luận án cấp trường Nghiên cứu sinh Huỳnh Lương Tâm khóa 7 năm 2018

Bảo vệ luận án cấp cơ sở Nghiên cứu sinh Đặng Bắc Hải khóa 1 năm 2016 (KTH)

Bảo vệ luận án cấp trường Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Dỵ Anh khóa 6 năm 2017

Bảo vệ luận án cấp trường Nghiên cứu sinh Phạm Anh Nguyên khóa 6 năm 2017

Bảo vệ luận án cấp cơ sở Nghiên cứu sinh Trần Phú Ngọc khóa 8 năm 2019

Bảo vệ luận án cấp cơ sở Nghiên cứu sinh Phạm Anh Nguyên khóa 6 năm 2017

Bảo vệ luận án cấp trường Nghiên cứu sinh Bùi Ngọc Tuấn Anh khóa 5 năm 2016

Bảo vệ luận án cấp trường Nghiên cứu sinh Phạm Tấn Hòa khóa 1 năm 2016 (Kinh tế học)

Bảo vệ luận án cấp trường Nghiên cứu sinh Trần Thế Nam khóa 3 năm 2014

- Bảo vệ luận án cấp trường Nghiên cứu sinh Phạm Đình Cường khóa 4 năm 2015

Bảo vệ luận án cấp trường Nghiên cứu sinh Nguyễn Vĩnh Luận khóa 5 năm 2016

Bảo vệ luận án cấp cơ sở Nghiên cứu sinh Bùi Ngọc Tuấn Anh khóa 5 năm 2016

Bảo vệ luận án cấp cơ sở Nghiên cứu sinh Phạm Tấn Hòa khóa 1 năm 2016 (KTH)

- Bảo vệ luận án cấp trường Nghiên cứu sinh Đỗ Thị Thanh Trúc khóa 5 năm 2016

Bảo vệ luận án cấp cơ sở Nghiên cứu sinh Nguyễn Vĩnh Luận khóa 5 năm 2016

Bảo vệ luận án cấp cơ sở Nghiên cứu sinh Trịnh Hoàng Nam khóa 3 năm 2014

Bảo vệ luận án cấp cơ sở Nghiên cứu sinh Đỗ Thị Thanh Trúc khóa 5 năm 2016

Bảo vệ luận án cấp trường Nghiên cứu sinh Bùi Hoàng Ngọc khóa 1 năm 2016 (Kinh tế học)

Bảo vệ luận án cấp trường Nghiên cứu sinh Ngô Chín khóa 3 năm 2014

Bảo vệ luận án cấp trường Nghiên cứu sinh Lê Nguyễn Bình Minh khóa 2 năm 2013

Bảo vệ luận án cấp trường Nghiên cứu sinh Ngô Thành Trung khóa 2 năm 2013

Bảo vệ luận án cấp cơ sở NCS Trần Thế Nam khóa 3 năm 2014 chuyên ngành QTKD

Bảo vệ luận án cấp cơ sở NCS Bùi Hoàng Ngọc khóa 1 năm 2016 chuyên ngành Kinh tế học

Bảo vệ luận án cấp cơ sở Nghiên cứu sinh Phạm Đình Cường khóa 4 năm 2015

Bảo vệ luận án cấp trường Nghiên cứu sinh Bùi Thành Khoa khóa 4 năm 2015

Bảo vệ luận án cấp cơ sở Nghiên cứu sinh Ngô Chín khóa 3 năm 2014

Bảo vệ luận án cấp cơ sở Nghiên cứu sinh Ngô Thành Trung khóa 2 năm 2013

Bảo vệ luận án cấp cơ sở Nghiên cứu sinh Lê Nguyễn Bình Minh khóa 2 năm 2013

Bảo vệ luận án cấp cơ sở Nghiên cứu sinh Bùi Thành Khoa khóa 4 năm 2015

Bảo vệ luận án cấp trường Nghiên cứu sinh Lê Đình Nghi khóa 3 năm 2014

Bảo vệ luận án cấp trường Nghiên cứu sinh Tô Đình Tuân khóa 2 năm 2013

Bảo vệ luận án cấp cơ sở Nghiên cứu sinh Trịnh Hoàng Nam khóa 3 năm 2014

Bảo vệ luận án cấp cơ sở Nghiên cứu sinh Lê Đình Nghi khóa 3 năm 2014

Bảo vệ luận án cấp trường Nghiên cứu sinh Vũ Hữu Thành khóa 1 năm 2012

Bảo vệ luận án cấp cơ sở Nghiên cứu sinh Tô Đình Tuân khóa 2 năm 2013

Bảo vệ luận án cấp cơ sở Nghiên cứu sinh Vũ Hữu Thành khóa 1 năm 2012

Bảo vệ luận án cấp trường Nghiên cứu sinh Nguyễn Lê Thái Hòa khóa 2 năm 2013

Bảo vệ luận án cấp trường Nghiên cứu sinh Vũ Thịnh Trường khóa 2 năm 2013

Bảo vệ luận án cấp cơ sở Nghiên cứu sinh Vũ Thịnh Trường khóa 2 năm 2013 (lần 2)

Bảo vệ luận án cấp cơ sở Nghiên cứu sinh Nguyễn Lê Thái Hòa khóa 2 năm 2013

Bảo vệ luận án cấp cơ sở Nghiên cứu sinh Vũ Thịnh Trường khóa 2 năm 2013

Bảo vệ luận án cấp trường Nghiên cứu sinh Lê văn Hưởng khóa 1 năm 2012

Bảo vệ luận án cấp cơ sở Nghiên cứu sinh Lê văn Hưởng khóa 1 năm 2012

Top