Đề cương Môn Kinh tế xây dựng nâng cao CPM

 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

 

Tên môn học        : Kinh tế xây dựng nâng cao

Mã môn học         : CPM

Số tín chỉ              : 3 tín chỉ

 

1. MÔ TẢ MÔN HỌC

Môn học này cung cấp cho sinh viên những nguyên tắc và khái niệm làm nền tảng cho mối quan hệ giữa lý thuyết kinh tế và ngành công nghiệp xây dựng, từ đó hiểu rõ những khác biệt và đặc trưng của kinh tế xây dựng..

2. MỤC TIÊU MÔN HỌC

Hiểu, vận dụng và phân tích các lý thuyết kinh tế học trong ngành công nghiệp xây dựng

Mục tiêu cụ thể:

 • Kiến thức

Hiểu và vận dụng những nguyên tắc, khái niệm nền tảng trong kinh tế học vào các trường hợp cụ thể trong ngành công nghiệp xây dựng

 • Kỹ năng

Phân tích được các quyết định kinh tế của công ty xây dựng trong môi trường kinh tế vĩ mô thay đổi và tác động của các chính sách nhà nước

Dự báo được xu hướng phát triển của ngành xây dựng dựa trên các kiến thức nền tảng trong kinh tế học.

 • Thái độ

Nhận thức được sự cần thiết và khả năng ứng dụng kiến thức vào thực tế công việc. Sinh viên cần chuyên cần đến lớp, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia thảo luận

 3. NỘI DUNG GIẢNG DẠY

 • Giới thiệu những khái niệm cơ bản
 • Phân bổ nguồn lực hợp lý
 • Cơ chế thị trường
 • Lý thuyết cầu
 • Lý thuyết cung
 • Khách hàng và Nhà thầu 
 • Chi phí công ty xây dựng
 • Các loại thị trường trong ngành công nghiệp xây dựng
 • Thất bại của thị trường và sự can thiệp của chính phủ
 • Quản lý nền kinh tế vĩ mô
 • Các xu hướng trên thế giới về ngành xây dựng

4. HỌC LIỆU

4.1. Giáo trình

[1] Tài liệu biên soạn của Giảng viên phụ trách môn học

4.2. Tài liệu tham khảo

[2] Gerald de Valence (2011).  Modern Construction Economics. Theory and Application. Spon Press, USA and Canada.

[3] Hillebrandt M. Patricia, Nguyễn Thanh Hiền, Trần Trịnh Tường,  Lý thuyết kinh tế và công nghiệp xây dựng, In lần thứ 1, Nhà xuất bản Xây dựng, 2000.

[4] Lê Bảo Lâm (2016). Kinh tế vi mô. Nhà Xuất bản Thống kê.

[5] Nguyễn Thái Thảo Vy (2016). Kinh tế vĩ mô. Nhà xuất bản Lao động

5. ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

5.1     Quá trình/Giữa kỳ (50%)

 • Đi học đầy đủ và bài tập cá nhân: 20%
 • Thuyết trình nhóm: 20%
 • Bài thu hoạch nhóm: 10%

5.2     Cuối kỳ (50%)

 • Bài thu hoạch cá nhân: 50%

Điểm số tối đa của môn học là 10

6. SỐ GIỜ HỌC

 • Số giờ học tại lớp  : 45
 • Số giờ tự học        : 

 

Top