Đề cương Môn Phân tích định lượng trong quản lý xây dựng CPM

 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

 

Tên môn học        : Phân tích định lượng trong quản lý  dự án xây dựng

Mã môn học         : CPM

Số tín chỉ              : 3 tín chỉ

 

1. MÔ TẢ MÔN HỌC

Môn học này sẽ cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản cũng như nâng cao về các phương pháp định lượng và các ứng dụng của phương pháp định lượng trong việc hỗ trợ cho việc ra quyết định trong các vấn đề quản lý nói chung và quản lý dự án xây dựng nói riêng.

2. MỤC TIÊU MÔN HỌC

 • Nắm được các kiến thức cơ bản và nâng cao về hỗ trợ việc ra quyết định trong các vấn đề liên quan quản lý dự án và xây dựng
 • Sử dụng được các công cụ và phương pháp hỗ trợ ra quyết định trong quản lý
 • Có năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm đối với các hoạt động liên quan phân tích định lượng trong quản lý dự án và xây dựng

 3. NỘI DUNG GIẢNG DẠY

 • Tổng quan phân tích định lượng trong quản lý
 • Cơ bản về xác suất
 • Phương pháp monte carlo
 • Phân tích ra quyết định
 • Ra quyết định đa tiêu chí
 • Hồi quy tuyến tính
 • Phân tích nhân tố
 • Dự báo
 • Ứng dụng quy hoạch toán học trong quản lý
 • Bài toán vận tải, phân công và mạng lưới
 • Lý thuyết trò chơi
 • Phân tích makov
 • Quy hoạch động
 • System dynamics
 • Mô hình cấu trúc tuyến tính (sem)

4. HỌC LIỆU

4.1. Giáo trình

[1] Barry Render, Ralph M. Stair, Jr., Michael E. Hanna, Trevor S. Hale, Quantitative Analysis For Management, tái bản lần thứ 13, Pearson Education, Global Edition, USA, 2018. 

[2] Charles S. ReVelle, E. Earl Whitlatch, Jeff R. Wright, Civil and environmental systems engineering, Upper Saddle River, New Jersey : Pearson Prentice Hall, 2004

4.2. Tài liệu tham khảo

[3] Amarjit Singh, Quantitative risk management and decision making in construction,  American Society of Civil Engineers, 2017.

[4] Jack R. Benjamin, C. Allin Cornell, Probability, statistics, and decision for civil engineers, Dover Publications, 2014.

5. ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

5.1     Quá trình/Giữa kỳ (50%)

 • Tiểu luận thuyết trình nhóm: 20%
 • Bài tập cá nhân: 30%

5.2     Cuối kỳ (50%)

 • Thi hoặc nộp tiểu luận: 50%

6. SỐ GIỜ HỌC

 • Số giờ học tại lớp  : 45
 • Số giờ tự học        :   90

 

Top