Đề cương Môn Quản lý dự án xây dựng nâng cao CPM

 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

 

Tên môn học        : Quản lý dự án xây dựng nâng cao

Mã môn học         : CPM

Số tín chỉ              : 3 tín chỉ

 

1. MÔ TẢ MÔN HỌC

Môn học này cung cấp cho sinh viên các khái niệm, kiến thức cơ bản và nâng cao về quản lý dự án xây dựng. Nội dung chính của môn học bao gồm các vấn đề liên quan theo vòng đời dự án như đánh giá và lựa chọn phương án đầu tư dự án, hoạch định và tổ chức dự án, ước lượng ngân sách dự án, lập tiến độ và quản lý thời gian dự án, kiểm soát và theo dõi sự thực hiện dự án, và kết thúc dự án. Bên cạnh đó, môn học còn cung cấp các kỹ năng mềm cho nhà quản lý dự án như kỹ năng quản lý nguồn nhân lực dự án, và/hoặc kỹ  năng lãnh đạo và xây dựng đội ngũ dự án, và/hoặc kỹ năng quản lý các bên liên quan dự án, v.v. nhằm nâng khả năng giải quyết các các vấn đề trong thực tiễn của học viên

2. MỤC TIÊU MÔN HỌC

- Nắm được các kiến thức cơ bản và nâng cao về quản lý dự án và xây dựng.

- Sử dụng được các công cụ và phương pháp trong quản lý dự án

- Có năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm đối với các hoạt động liên quan đến quản lý dự án và xây dựng

 3. NỘI DUNG GIẢNG DẠY

 • Tổng quan quản lý dự án
 • Hoạch định và tổ chức dự án
 • Quản lý ngân sách dự án
 • Quản lý tiến độ dự án
 • Quản lý tài nguyên dự án
 • Kiểm soát và kết thúc dự án
 • Quản lý dự án cơ bản
 • Quản lý dự án chuyên nghiệp

4. HỌC LIỆU

4.1. Giáo trình

[1] Garold D. Oberlender, Project management for engineering and construction, Lần thứ 3, New York : McGraw-Hill Education, 2014.

[2] Erik Larson, Clifford Gray, 2021. Project Management: The Managerial Process, 8th  edition, McGraw-Hill Education

4.2. Tài liệu tham khảo

[3] S.Keoki Sears, Quản lý dự án xây dựng (Construction project management), Nhà xuất Bản Tổng hợp Tp. HCM, Tp. Hồ Chí Minh, 2011.

[4] Frederick E. Gould, Nancy E. Joyce, Construction project management, Lần thứ 4. - Boston : Pearson Education, 2014.

[5] Tarek Hegazy, Computer-based construction project management, Lần thứ 1, Pearson new international edition. - Harlow, Essex : Pearson Education, 2014.

5. ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

5.1     Quá trình/Giữa kỳ (50%)

 • Tiểu luận thuyết trình nhóm: 30%
 • Thuyết trình nhóm: 20%

5.2     Cuối kỳ (50%)

 • Nộp tiểu luận bằng file Pdf : 50%
 • Điểm số tối đa của môn học là 10

6. SỐ GIỜ HỌC

 • Số giờ học tại lớp  : 45
 • Số giờ tự học        :   90

 

Top