Đề cương Môn Quản lý kinh doanh và rủi ro trong xây dựng CON728

 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

 

Tên môn học        : Quản lý Kinh doanh và Rủi ro trong xây dựng

Mã môn học         : CON728

Số tín chỉ              : 3 tín chỉ

 

1. MÔ TẢ MÔN HỌC

Môn học cung cấp cho học viên các khái niệm cơ bản, các kỹ năng và công cụ cần thiết nhằm quản lý thành công doanh nghiệp trong ngành xây dựng. Qua đó học viên có thể hoạch định chiến lược phát triển doanh nghiệp, tổ chức cơ cấu doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, kiểm soát và phát triển bền vững các nguồn lực bên trong doanh nghiệp, tận dụng tốt các nguồn lực bên ngoài để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Đây là môn học lý tưởng cho những người có kinh nghiệm làm việc trong ngành xây dựng, muốn hướng đến các vị trí quản lý cấp cao hơn.

Nội dung môn học bao gồm hệ thống kiến thức và kỹ năng nền tảng để xây dựng doanh nghiệp xây dựng hoạt động trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa. Kiến thức tập trung trong hai cấp độ của quản lý xây dựng, bao gồm cấp quản lý doanh nghiệp xây dựng và cấp quản lý dự án xây dựng. Kiến thức ở cấp độ quản lý doanh nghiệp xây dựng bao gồm các kỹ thuật và chiến lược để lập kế hoạch và phát triển doanh nghiệp, các vấn đề về pháp lý của doanh nghiệp xây dựng, hợp tác doanh nghiệp, phát triển và tổ chức doanh nghiệp, marketing trong xây dựng và dự báo kinh doanh, hệ thống quản lý chất lượng, kiểm soát tồn kho, các kỹ năng ra quyết định trong quản lý. Kiến thức ở cấp độ quản lý dự án các chiến lược đấu thầu cạnh tranh, quản lý thiết bị xây dựng, quản lý nguồn nhân lực và cải tiến năng suất thi công xây dựng, quản lý an toàn lao động, và vệ sinh môi trường

2. MỤC TIÊU MÔN HỌC

* Nắm được các kiến thức cơ bản và nâng cao về quản lý kinh doanh và rủi ro trong xây dựng

* Sử dụng được các công cụ và phương pháp trong quản lý kinh doanh và rủi ro trong xây dựng

* Có năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm đối với các hoạt động liên quan đến quản lý kinh doanh và xây dựng

 3. NỘI DUNG GIẢNG DẠY

 • Tổ chức doanh nghiệp và pháp lý trong xd
 • Lập kế hoạch kinh doanh và quản trị chiến lược 
 • Quản trị marketing trong xây dựng
 • Quản lý đấu thầu và hợp đồng trong xây dựng
 • Quản lý nguồn nhân lực và năng suất lao động
 • Quản lý thiết bị xây dựng
 • Quản lý chất lượng doanh nghiệp
 • Dự báo trong kinh doanh
 • Quản lý rủi ro trong kinh doanh và kỹ năng ra quyết định của nhà quản lý

4. HỌC LIỆU

4.1. Giáo trình

[1] Frank Harris and Ronald Mccaffer, Mordern Construction Management, Blackwell Science publish, 7th Edition, 2013.

[2] Thomas S. Bateman, Scott A. Snell, Robert Konopaske, Management: Leading & collaborating in a competitive world, 13 edition, McGraw-Hill Education, 2019

4.2. Tài liệu tham khảo

[3] Tim Howarth, David Greenwood,  Construction quality management : Principles and practice, Lần thứ 2, NXB  Routledge/Taylor & Francis, 2018.

[4] Daniel W. Halpin, Bolivar A. Senior, Gunnar Lucko, Construction Management, Tái bản Lần thứ 5. - Hoboken, New Jersey: Johns Wiley & Sons, 2017.

[5] Robert L. Peurifoy và cộng sự, Construction planning, equipment, and methods, Lần thứ 9. - New York, NY : McGraw-Hill Education, 2018.

5. ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

5.1     Quá trình/Giữa kỳ (50%)

 • Tiểu luận thuyết trình nhóm: 50%

5.2     Cuối kỳ (50%)

 • Thi hoặc nộp tiểu luận cá nhân : 50%
 • Điểm số tối đa của môn học là 10

6. SỐ GIỜ HỌC

 • Số giờ học tại lớp  : 45
 • Số giờ tự học        :   90

 

Top