Đề cương Môn BIM & tin học ứng dựng trong quản lý xây dựng CON729

 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

 

Tên môn học        : BIM và tin học ứng dụng trong quản lý xây dựng

Mã môn học         : CON729

Số tín chỉ              : 3 tín chỉ

 

1. MÔ TẢ MÔN HỌC

Nội dung bao gồm hệ thống kiến thức và kỹ năng nền tảng của việc ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) cũng như công cụ tin học ứng dụng trong quản lý xây dựng.  Môn học này nhằm hỗ trợ các cán bộ quản lý dự án và xây dựng trong các giai đoạn thực hiện dự án từ giai đoạn hình thành đến giai đoạn khai thác vận hành dự án.

 Môn học cung cấp cho học viên các khái niệm cơ bản, các kỹ năng và công cụ cần thiết về việc ứng dụng công cụ tin học trong quản lý và BIM trong các dự án đầu tư xây dựng công trình. Nội dung môn học này bao gồm những kiến thức về mô hình thông tin công trình (BIM), ứng dụng mô hình thông tin trong giai đoạn của dự án đầu tư như thiết kế, hoạch định, triển khai thi công, và khai thác vận hành. Ngoài ra một số công cụ tin học nâng cao khác như bảng tính, cơ sở dữ liệu, mô hình thông tin địa lý (GPS), mô phỏng và các phần mềm tự động hóa khác cũng được giới thiệu để ứng dụng trong quản lý dự án và xây dựng..

2. MỤC TIÊU MÔN HỌC

 • Kiến thức: Nắm được các kiến thức cơ bản và nâng cao về việc ứng dụng BIM trong các giai đoạn của dự án đầu tư
 • Kỹ năng: Sử dụng được các công cụ tin học ứng dụng trong quản lý dự án và xây dựng
 • Mức tự chủ và trách nhiệm: Có năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm đối với các hoạt động liên quan đến ứng dụng tin học trong quản lý xây dựng

3. NỘI DUNG GIẢNG DẠY

 •  Khái niệm BIM và tin học ứng dụng trong QLXD
 •  Hiện trạng ứng dụng BIM và tin học ứng dụng trong tương lại và xu hướng phát triển 
 •  ng dụng BIM trong giai đoạn trước khi thi công xây dựng
 •  Ứng dụng BIM trong giai đoạn thi công xây dựng
 •  Ứng dụng BIM trong giai đoạn sau khi thi công xây dựng
 •  Tổng quan về quản lý vận hành
 •  Quan điểm của chủ đầu tư
 •  BIM trong quản lý vận hành
 •  Quy trình ứng dụng
 •  Hoạch định và lập tiến độ dự án
 •  Quản lý tài nguyên và kiểm soát dự án
 •  Các phần mềm ứng dụng (MS Project/ Primavera)
 •  ANN, Machine learning, v.v.
 •  GIS, VR, AR, RFID, Barcode, Drone, Laser Scan

4. HỌC LIỆU

4.1. Giáo trình

[1] Brad Hardin, Dave McCool, BIM and Construction Management: Proven Tools, Methods, and Workflows, John Wiley & Sons, 2015.

4.2. Tài liệu tham khảo

[2] Tarek Hegazy, Computer-based Construction Project Management, Pearson New International Edition, 2014.

[3] Ramesh Sharda, Dursun Delen, Efraim Turban, Business intelligence, analytics, and data science: a managerial perspective, Lần thứ 4. - New York, NY : Pearson Education, 2018.

[4] Ethem Alpaydin, Machine learning : the new AI, Lần thứ 1. - Cambridge, Massachusetts: The MIT, 2016

5. ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

5.1     Quá trình/Giữa kỳ (50%)

 • Tiểu luận thuyết trình nhóm (50%)

5.2     Cuối kỳ (60%)

 • Thi hoặc nộp tiểu luận cá nhân (50%).

6. SỐ GIỜ HỌC

 • Số giờ học tại lớp  : 45
 • Số giờ tự học        :  90

Top