Đề cương Môn Quản lý chi phí và tài chính trong xây dựng CPM

 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

 

Tên môn học        : Quản lý chi phí và tài chính trong xây dựng

Mã môn học         : CPM

Số tín chỉ              : 3 tín chỉ

 

1. MÔ TẢ MÔN HỌC

Môn học này sẽ cung cấp cho học viên các kiến thức liên quan đến chi phí trong xây dựng. Các thành phần của chi phí và các vấn đề liên quan đến quản lý chi phí và tài chính trong xây dựng

2. MỤC TIÊU MÔN HỌC

Hiểu, biết, và vận dụng các lý thuyết, công cụ định lượng trong quản lý chi phí và tài chính ứng dụng trong ngành xây dựng. 

Mục tiêu cụ thể:

Kiến thức

Sau khi học xong môn học này, học viên nắm được những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về quản lý chi phí và tài chính trong xây dựng.

Kỹ năng

Sau khi học xong môn học này, học viên có thể áp dụng những kiến thức vào trong thực tế để quản lý chi phí và phân tích báo cáo tài chính công ty xây dựng.

Thái độ

Nhận thức được sự cần thiết và khả năng ứng dụng các phương pháp liên quan đến quản chi phí và tài chính trong xây dựng.

 3. NỘI DUNG GIẢNG DẠY

 • Quản lý tài chính trong xây dựng
 • Các hệ thống tài khoản trong xây dựng
 • Xác định các khoản mục kế toán
 • Khấu hao
 • Phân tích báo cáo tài chính
 • Giá trị của dự án theo từng giai đoạn và cách xác định
 • Quản lý chi phí
 • Chi phí nhân công
 • Chi phí gián tiếp
 • Lợi nhuận dự kiến
 • Dòng tiền của các dự án xây dựng
 • Dòng tiền của các công ty xây dựng

4. HỌC LIỆU

4.1. Giáo trình

[1] Tài liệu biên soạn của Giảng viên phụ trách môn học

4.2. Tài liệu tham khảo

[2] Steven Peterson, Construction Accounting and Financial Management, tái bản lần thứ 3, NXB. Pearson, USA, 2014.

[3] Gordian, Building Construction Costs with RSMeans Data, NXB Gordian RSMean data, 2018.

[4] Gordian, Assemblies Costs with RSMeans Data, NXB Gordian RSMean data, 2017.

[5] William E. Coombs, Construction accounting and financial management, Lần thứ 1,  London : Forgotten Books, 2015.

5. ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

5.1     Quá trình/Giữa kỳ (50%)

 • Chuyên cần: 20%
 • Thuyết trình nhóm: 30%

5.2     Cuối kỳ (50%)

 • Thi cuối kỳ: 50%
 • Điểm số tối đa của môn học là 10

6. SỐ GIỜ HỌC

 • Số giờ học tại lớp  : 45
 • Số giờ tự học        :   

 

Top