Đề cương Môn Phân tích dữ liệu và ra quyết định trong quản lý xây dựng CPM

 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

 

Tên môn học        : Phân tích dữ liệu và ra quyết định trong Quản lý xây dựng

Mã môn học         : CPM

Số tín chỉ              : 3 tín chỉ

 

1. MÔ TẢ MÔN HỌC

Môn học này cung cấp cho học viên các khái niệm, kiến thức cơ bản về nghiên cứu khoa học và các phương pháp phân tích dữ liệu ứng dụng trong quản lý dự án và xây dựng. Nội dung chính của môn học bao gồm các vấn đề liên quan đến thiết kế nghiên cứu, cách thức chọn mẫu nghiên cứu, các phương pháp thu thập dữ liệu, các phương phương phân tích định tính và định lượng dữ liệu. Ngoài ra, môn học còn cung cấp các kỹ năng mềm cho người làm nghiên cứu như kỹ năng trình bày kết quả nghiên cứu, kỹ năng viết một bài báo khoa học.

2. MỤC TIÊU MÔN HỌC

Môn học này cung cấp một số phương pháp, kỹ thuật và kinh nghiệm để xây dựng các đề cương nghiên cứu.

 • Mục tiêu cụ thể:
  • Kiến thức

Nắm được những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về các phương pháp phân tích dữ liệu trong quản lý

 • Kỹ năng

Có khả năng vận dụng kiến thức đã học để xây dựng một đề cương nghiên cứu và lựa chọn phương pháp nghiên cứu và phân tích dữ liệu phù hợp trong chuyên ngành quản lý xây dựng, có khả năng viết nghiên cứu theo văn phong khoa học. Ý thức được tính đạo đức của vấn đề nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu đã chọn

 • Thái độ

Giải quyết các vấn đề quản lý một cách tỉ mỉ cẩn trọng, để hạn chế sai sót, và sát hợp thực tế.

 • Có thái độ làm việc luôn tìm cách đạt được cân bằng giữa kinh tế, quản lý và kỹ thuật, tích cực và yêu nghề, đồng thời luôn giữ gìn chuẩn mực nghề nghiệp thể hiện qua việc thường xuyên cập nhật và tuân thủ theo các chuẩn mục đạo đức của ngành.

 3. NỘI DUNG GIẢNG DẠY

 • Tổng quan về phương pháp nghiên cứu
 • Xác định vấn đề nghiên cứu
 • Quy trình & đề cương nghiên cứu
 • Thiết kế nghiên cứu
 • Đo lường dữ liệu
 • Chọn mẫu và thu thập dữ liệu
 • Phân tích định tính dữ liệu
 • Phân tích định lượng dữ liệu
 • Phương pháp phân tích định lượng nâng cao
 • Kỹ năng mềm

 4. HỌC LIỆU

4.1. Giáo trình

[1] Tài liệu biên soạn của Giảng viên phụ trách môn học

4.2. Tài liệu tham khảo

[2] Cooper, D. R., and Schindler, P. S., 2014, Business Research Methods, 14th  Edition, McGraw Hill Book Company.

[3] Richard F. Fellows and Anita M. M. Liu, Research Methods for Construction, Wiley; 4 edition, 2015.

[3] S.G. Naoum, Dissertation Research and Writing for Construction Students, 3 edition, Routledgem, 2017.

[4] Ramesh Sharda, Dursun Delen, Efraim Turban, Business intelligence, analytics, and data science : a managerial perspective, Lần thứ 4. NXB Pearson Education, 2018.

[5] John W. Creswell, Cheryl N. Poth, Qualitative inquiry & research design : choosing among five approaches, Lần thứ 4, Los Angeles, SAGE, 2018.

[7] Samuel Labi, Introduction to civil engineering systems : a systems perspective to the development of civil engineering facilities, Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, 2014.

[8] Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill,  Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh, Tái bản lần thứ 4, Nhà xuất bản Tài chính, 2010.

[9] Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc, Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS, NXBHồng Đức, 2008.

5. ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

5.1     Quá trình/Giữa kỳ (50%)

 • Chuyên cần: 20%
 • Thuyết trình nhóm: 30%

5.2     Cuối kỳ (50%)

 • Tiểu luận cuối kỳ: 50%

6. SỐ GIỜ HỌC

 • Số giờ học tại lớp  : 45
 • Số giờ tự học        :   

 

Top