Luận văn cao học liên kết

 

1. Cao học liên kết Việt – Bỉ, chuyên ngành Quản trị kinh doanh

-  Danh mục đề án thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Chương trình Việt - Bỉ - Bảo vệ năm 2008 (MBAVB1)

Danh mục đề án thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Chương trình Việt - Bỉ - Bảo vệ năm 2009 (MBAVB2)

Danh mục đề án thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Chương trình Việt - Bỉ - Bảo vệ năm 2010 (MBAVB3)

Danh mục đề án Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh, Chương trình Việt - Bỉ - Bảo vệ năm 2011 (MBAVB4) 

Lớp Cao học Quản trị kinh doanh khóa 6 - Chương trình Việt-Bỉ (MMVB6)

2. Cao học liên kết Việt – Bỉ, chuyên ngành Quản trị chất lượng

Lớp Cao học Quản trị Chất lượng khóa 2 –Chương trình Việt - Bỉ (MQM2)

Lớp Cao học Quản trị Chất lượng khóa 3 –Chương trình Việt - Bỉ (MQM3)

Lớp Cao học Quản trị Chất lượng khóa 4 -Chương trình Việt - Bỉ (MBQPM)

3. Cao học liên kết Việt – Bỉ, chuyên ngành Marketing & Quảng cáo

Lớp Cao học Quản trị kinh doanh và Marketing khóa 1 - Chương trình Việt-Bỉ (MBMM1)

Lớp Cao học Quản trị kinh doanh và Marketing khóa 4 –Chương trình Việt - Bỉ (MBMM4)

Lớp Cao học Quản trị kinh doanh và Marketing khóa 5 – Chương trình Việt-Bỉ (MBMM5) 

4. Cao Học liên kết Việt - Đức, Ngành Kế toán - Tài chính Quản trị (FAMA)

- Danh mục luận văn Thạc sĩ Kế toán - Tài chính Quản trị, chương trình Việt - Đức năm 2014

Danh mục luận văn Thạc sĩ Kế toán - Tài chính Quản trị, chương trình Việt - Đức năm 2015

- Danh mục luận văn Thạc sĩ Kế toán - Tài chính Quản trị, chương trình Việt - Đức năm 2016

- Danh mục luận văn Thạc sĩ Kế toán - Tài chính Quản trị, chương trình Việt - Đức năm 2017

Top