Đề cương Môn Cơ học đất tới hạn CON604

 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

 

Tên môn học        : Cơ học đất tới hạn

Mã môn học         : CON604

Số tín chỉ              : 4 tín chỉ

 

1. MÔ TẢ MÔN HỌC

Môn học thuộc khối kiến thức cơ sở ngành mảng nền móng công trình. Môn học trang bị cho học viên kiến thức nền tảng của lý thuyết cơ học đất tới hạn. Môn học, sẽ là cơ sở cho môn học Thi ết Kế Nền Móng Nâng Cao, trong đó việc phân tích ổn định, biến dạng tầng hầm, và các loại móng công trình nhà cao tầng, sẽ được tính toán dựa trên bộ khung lý thuyết này

2. MỤC TIÊU MÔN HỌC

Cung cấp những kiến thức cơ sở ngành mảng nền móng liên quan đến lý thuyết cơ học đất tới hạn: lộ trình ứng suất, sức kháng cắt của đất, mô hình trạng thái tới hạn, mô hình Cam-clay cải tiến, thí nghiệm nén 3 trục tiêu chuẩn

Có khả năng phân tích, áp dụng lý thuyết cơ học đất tới hạn vào giải quyết các bài toán thực tế trong xây dựng nền móng công trình và trong nghiên cứu khoa học

Có tư duy khoa học đúng đắn và sâu sắc khi nhìn nhận các bài toán nền móng.

3. NỘI DUNG GIẢNG DẠY

 • Thí Nghiệm 3 Trục
 • Lộ Trình Ứng Suất
 • Sức Kháng Cắt của Đất (P1)
 • Sức Kháng Cắt của Đất (P2)
 • Sức Kháng Cắt của Đất (P3)
 • Mô Hình Trạng Thái Tới Hạn (P1)
 • Mô Hình Trạng Thái Tới Hạn (P2)
 • Mô Hình Trạng Thái Tới Hạn (P3)
 • Mô Hình Modified Cam-Clay (P1)
 • Mô Hình Modified Cam-Clay (P2)
 • Mối quan hệ giữa các chỉ tiêu cơ lý quan trọng (P1)
 • Mối quan hệ giữa các chỉ tiêu cơ lý quan trọng (P2)
 • Giới thiệu Tiêu chuẩn Thí Nghiệm 3 Trục
 • Hướng dẫn và thực hành thí nghiệm UU
 • Hướng dẫn và thực hành thí nghiệm CU

4. HỌC LIỆU

4.1. Giáo trình                          

Soil mechanics and foundation, Muni Budhu, NXB John Wiley & Son (2011)

 4.2. Tài liệu tham khảo

Cơ học đất – Châu Ngọc Ẩn, NXB Đại Học Quốc Gia TpHCM (2012)

Soil mechanics, Nova Roberto, U.K : Wiley, (2010)

5. ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

5.1     Quá trình/Giữa kỳ (40%)

 • Tiểu luận:  (40%)

5.2     Cuối kỳ (60%)

 • Thi kết thúc môn (60%).

6. SỐ GIỜ HỌC

 • Số giờ học tại lớp  : 45
 • Số giờ tự học        :   105

Top