Đề cương Môn Động lực học kết cấu và động đất CON726

 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

 

Tên môn học        : Động lực học kết cấu và động đất

Mã môn học         : CON726

Số tín chỉ              : 4 tín chỉ

 

1. MÔ TẢ MÔN HỌC

Môn học trang bị cho học viên các kiến thức về lý thuyết động lực học để nắm được các khái niệm cơ bản, các phương pháp phân tích ứng xử của kết cấu chịu tải trọng động và động đất. Từ đó có đủ khả năng để thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học theo hướng động lực học kết cấu hay thực tiễn.

2. MỤC TIÊU MÔN HỌC

Lựa chọn sơ đồ tính và mô hình hóa cho các kết cấu công trình xây dựng thực tế chịu các nguyên nhân tác dụng động và động đất và phân tích được ứng xử kết cấu chịu tác dụng tải trọng động và động đất.

Đánh giá, lựa chọn giải pháp và giải quyết vấn đề liên quan đến động lực học kết cấu trong lĩnh vực kỹ thuật xây dựng.

 3. NỘI DUNG GIẢNG DẠY

  • Mở đầu
  • Hệ một bậc tự do
  • Hệ nhiều bậc tự do
  • Hệ vô hạn bậc tự do
  • Kỹ thuật động đất

4. HỌC LIỆU

4.1. Giáo trình

[1] Đỗ Kiến Quốc, Lương Văn Hải, Động lực học kết cấu, NXB ĐHQG, 2010.

[2] Phạm Đình Ba, Nguyễn Tài Trung, Động lực học công trình, NXB Xây Dựng, 2011.

[3] Nguyễn Lê Ninh, Động đất và thiết kế công trình chịu động đất, NXB Xây Dựng, 2008

4.2. Tài liệu tham khảo

[4] Chopra A. K., Dynamics of Structures, Prentice-Hall, 2017, (2012, 2007, 2001, 1995).

[5] Clough R. W., Penzien J., Dynamics of Structures, McGraw-Hill, 2003, (1993, 1975).

[6] Đỗ Kiến Quốc, Nguyễn Trọng Phước, Các phương pháp số trong Động lực học kết cấu,      NXB ĐHQG, 2010.

5. ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

5.1     Quá trình/Giữa kỳ (30%)

  • Bài tập lớn:                                                   (30%)

5.2     Cuối kỳ (70%)

  • Thi tự luận                                :                   (70%).

6. SỐ GIỜ HỌC

  • Số giờ học tại lớp  : 60
  • Số giờ tự học        :   120

Top