Đề cương Môn Phương pháp nghiên cứu khoa học CON718

 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

 

Tên môn học        : Phương pháp nghiên cứu khoa học

Mã môn học         : CON718

Số tín chỉ              : 3 tín chỉ

 

1. MÔ TẢ MÔN HỌC

Môn học này giới thiệu các khái niệm cơ bản về nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực xây dựng, các đặc trưng của một nghiên cứu có giá trị, quy trình tiến hành nghiên cứu. Môn học cũng trình bày nội dung và cách đánh giá một đề cương nghiên cứu; các vấn đề đạo đức trong nghiên cứu khoa học. Ngoài ra trong môn học còn giới thiệu đến học viên về cách viết và trình bày một bài báo khoa học hay luận văn cao học.

2. MỤC TIÊU MÔN HỌC

Giải thích được các lý thuyết và các khái niệm cơ bản về nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực xây dựng, các đặc trưng của một nghiên cứu có giá trị, quy trình thực hiện nghiên cứu, các vấn đề có thể gặp phải trong quá trình thực hiện. Đồng thời biết cách trình bày nội dung một bài báo khoa học chuyên ngành cũng như giải thích và vận dụng được các chuẩn mực đạo đức trong nghiên cứu

Áp dụng các kiến thức của môn học để đánh giá một đề cương nghiên cứu hay kết quả nghiên cứu trong ngành xây dựng; cách trình bày một kết quả nghiên cứu.

Có thái độ làm việc nghiêm túc trong nghiên cứu khoa học, đồng thời luôn giữ gìn chuẩn mực nghề nghiệp thể hiện qua việc thường xuyên cập nhật và tuân thủ theo các chuẩn mực đạo đức nghiên cứu trong ngành xây dựng.

 3. NỘI DUNG GIẢNG DẠY

 • Tổng quan về phương pháp nghiên cứu khoa học
 • Bắt đầu nghiên cứu khoa học
 • Các chủ đề nghiên cứu trong xây dựng
 • Đề cương nghiên cứu khoa học
 • Đề cương nghiên cứu khoa học (tt)
 • Bài báo khoa học / Luận văn cao học
 • Bài báo khoa học / Luận văn cao học (tt)
 • Bài báo khoa học / Luận văn cao học (tt)
 • Trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu
 • Văn hóa & Đạo đức trong nghiên cứu khoa học
 • Thuyết trình cá nhân

4. HỌC LIỆU

4.1. Giáo trình

Nguyễn Văn Tuấn, (2019). Đi vào nghiên cứu khoa học, NXB tổng hợp TpHCM.

Bùi Phương Trình, Huỳnh Ngọc Thi, Đỗ Tiến Sỹ (2020). Nghiên cứu khoa học – Phương pháp và kỹ thuật, NXB ĐHQG TPHCM

4.2. Tài liệu tham khảo

Fellows, R., & Liu, A, (2008). Research Method for Construction. 3rd Edition, Wiley – Blackwell

5. ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

5.1     Quá trình/Giữa kỳ (40%)

 • Bài tập:                                                        (40%)

5.2     Cuối kỳ (60%)

 • Tiểu luận + thuyết trình cá nhân:                    (60%).

6. SỐ GIỜ HỌC

 • Số giờ học tại lớp  : 45
 • Số giờ tự học        :   60

Top