Đề cương môn Phương pháp Nghiên cứu Khoa học - Thạc sĩ Công nghệ Sinh học 2018

 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

 1. Thông tin tổng quát
  1. Tên môn học tiếng Việt: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
  2. Tên môn học tiếng Anh: Research methodology
  3. Mã môn học: BIO601
  4. Thuộc khối kiến thức/kỹ năng

  Giáo dục đại cương                 x  Kiến thức cơ sở                  Kiến thức chuyên ngành   

 1. Số tín chỉ: 3 (2 lý thuyết + 1 thực hành)

Tổng số (A)

Lý thuyết (B)

Thực hành (C)

Tự học (D)

60 tiết

30 tiết

30 tiết

90 tiết

 
 1. Học kỳ:                 1      x 2     3
 2. Năm học: [HP1] 
 3. Hình thức đào tạo: Chính quy
 4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt
 5. Giảng viên

Họ và Tên:            Bùi Thị Mỹ Hồng; Tạ Đăng Khoa

Phòng làm việc: Phòng 113, 97 Võ Văn Tần, P.6, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh         

Email: hong.btm@ou.edu.vn; khoa.td@ou.edu.vn          

Điện thoại: +84-28-39300946

 

 1. Thông tin về môn học
  1. Mô tả môn học

Môn phương pháp nghiên cứu khoa học là môn học thuộc nhóm kiến thức cơ sở và chuyên ngành và sẽ được học ngay ở học kỳ đầu tiên trong chương trình đào tạo. Môn học trang bị cho học viên bậc cao học ngành Công nghệ sinh học phương pháp nghiên cứu khoa học để có thể thiết kế được một đề cương nghiên cứu khoa học, biết cách xử lý, thống kê và phân tích số liệu thu thập được trong quá trình nghiên cứu, đồng thời có thể trình bày các kết quả nghiên cứu. Hướng dẫn sinh viên cách sử dụng một số phần mềm xử lý thống kê dữ liệu nghiên cứu.

 

 1. Môn học điều kiện

Môn học tiên quyết: không

Môn học trước: không

Môn học cùng: không

 1. Mục tiêu môn học

Sinh viên học xong môn học có khả năng:

Mục tiêu môn học[HP2] 

Mô tả

CĐR CTĐT phân bổ cho môn học[HP3] 

Kiến thức

 1.  

Có kiến thức về nghiên cứu khoa học: hình thành được ý tưởng, vấn đề, mục tiêu, câu hỏi và giả thuyết; hình thức và cấu trúc đề cương, luận văn khoa học

PLO1.3

 1.  

Khả năng tư duy hệ thống các vấn đề, các giai đoạn tiến hành đề tài nghiên cứu khoa học

PLO1.3

 1.  

Cách thiết kế đề cương nghiên cứu

PLO1.3

Kỹ năng

 1.  

Thiết kế hoàn chỉnh đề cương nghiên cứu

PLO4, PLO7

 1.  

Biết cách xử lý thống kê số liệu

PLO4

 1.  

Phân tích và trình bày các kết quả nghiên cứu

PLO6

Mức tự chủ và trách nhiệm

 1.  

Có khả năng định hướng nghiên cứu

PLO10, PLO11

 1.  

Có ý thức trách nhiệm, khả năng tự nghiên cứu và nghiên cứu theo nhóm

PLO12

 1.  

Có khả năng quản lý, đánh giá hoạt động nghiên cứu

PLO13

 

 

 1. Chuẩn đầu ra môn học

Học xong môn học này, sinh viên làm được (đạt được):

Mục tiêu môn học

 1. huẩn đầu ra môn học

 

CO1

 1.  

Biết cách tìm hiểu vấn đề nghiên cứu một cách khoa học và có phương pháp.

 1.  

Phân tích được các giai đoạn nghiên cứu khi tiến hành một công trình nghiên cứu

 1.  

Áp dụng một cách hợp lý từng kiểu bố trí thí nghiệm và thống kê số liệu

CO2

CLO2.1

Xây dựng được đề cương nghiên cứu

CLO2.2

Thao tác được trên phần mềm để xử lý thống kê Excel, SPSS   

CLO2.3

Phân tích và trình bày được kết quả sau khi xử lý thống kê số liệu

 1.  

CLO3.1

Chủ động định hướng nghiên cứu và xây dựng đề cương nghiên cứu, luận văn tốt nghiệp một cách khoa học

CLO3.2

Chủ động tham gia tích cực vào việc trao đổi, ra quyết định trong nhóm

CLO3.3

Tính tự chủ, đạo đức khoa học, ý thức trách nhiệm khi thực hiện các bước thu thập, xử lý và phân tích số liệu khi nghiên cứu khoa học.

 

Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của môn học và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

 

PLO1

PLO4

PLO6

PLO7

PLO10

PLO11

PLO12

PLO13

CLO1.1

X

 

 

 

 

 

 

 

CLO1.2

X

 

 

 

 

 

 

 

CLO1.3

X

 

 

 

 

 

 

 

CLO2.1

 

X

 

X

 

 

 

 

CLO2.2

 

X

 

 

 

 

 

 

CLO2.3

 

 

X

 

 

 

 

 

CLO3.1

 

 

 

 

X

X

 

 

CLO3.2

 

 

 

 

 

 

X

 

CLO3.3

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 1. Học liệu
 2. Giáo trình
  1. Bùi Thị Mỹ Hồng, Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Thị Lệ Thủy, Lý Thị Minh Hiền và Tạ Đăng Khoa (2020), Thống kê sinh học, Nhà xuất bản Thông tin Truyền thông.
  2. Gomez, K.A and Gomez, A.A. (1984), Statistical procedures for agricultural research. An International Rice Research Institute Book, A Willey-interscience Publication, New York.
  3. Nguyễn Đình Thọ (2011), Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh, Nhà xuất bản Lao động – Xã hội.
 3. Tài liệu tham khảo (liệt kê tối đa 3 tài liệu tham khảo)

5.2.1. Nguyễn Cảnh (1993), Qui hoạch thực nghiệm, Trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh

5.2.2. Vũ Cao Đàm (2011), Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nhà xuất bản Giáo dục.

5.2.3. Nguyễn Văn Đức (2002), Phương pháp kiểm tra thống kê sinh học, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.

 1. Phần mềm
  1. SPSS 16

 

 1. Đánh giá môn học

Thành phần đánh giá

Bài đánh giá

Thời điểm

CĐR môn học

Tỷ lệ %

Quá trình

6.1. Chuyên cần

Buổi 14

CLO3.2, CLO3.3

5%

6.2. Bài tập nhóm

Buổi 4

CLO1.1, CLO1.2

5%

6.3. Đề cương

Buổi 8

CLO2.1, CLO3.1, CLO3.2

10%

6.4. Kiểm tra thực hành

Buổi 14

CLO2.2, CLO2.3

20%

Cuối kỳ

6.5. Kiểm tra cuối kỳ

Theo lịch bố trí của P. Khảo thí

CLO1.2,

CLO1.3, CLO3.3

60%

Tổng cộng:

100%

 

 1. Kế hoạch giảng dạy

Buổi học

Nội dung

Hoạt động dạy và học

Chuẩn đầu ra môn học

Tài liệu tham khảo

 Buổi

 (nội dung giảng dạy theo Phần, mục)

Liệt kê các hoạt động dạy và học (ở lớp, ở nhà)

 

(Liệt kê mục tài liệu học tập và tham khảo)

1

Chương 1. GiỚI thiỆu

1.1 NCKH trong lĩnh vực sinh học, CNSH

1.2. Quy trình nghiên cứu

Giảng viên:

+ Thuyết trình

+ Tổ chức thảo luận nhóm

Học viên:

+ Học ở lớp: 4,0 tiết

+ Học ở nhà: 8 tiết (xem bài)

CLO1.1, CLO1.2, CLO3.2

5.1.3, 5.2.2

2

Chương 1. GiỚI thiỆu (tiếp theo)

1.3. Đề cương nghiên cứu: vai trò và các phần chính

Chương 2: ThiẾt kẾ nghiên cỨu

2.1. Ý tưởng,  vấn đề nghiên cứu.

2.2. Mục tiêu nghiên cứu

2.3. Câu hỏi và giả thuyết

2.4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu

Giảng viên:

+ Thuyết trình

+ Tổ chức thảo luận nhóm

Học viên:

+ Học ở lớp: 4,0 tiết

+ Học ở nhà: 8 tiết (xem bài)

CLO1.1, CLO1.2, CLO3.2

5.1.3, 5.2.2

3

Chương 2: ThiẾt kẾ nghiên cỨu (tiếp theo)

2.4. Phương pháp nghiên cứu.

Giảng viên:

+ Thuyết trình

+ Tổ chức thảo luận nhóm

Học viên:

+ Học ở lớp: 4,0 tiết

+ Học ở nhà: 8 tiết (xem bài)

 

CLO1.2, CLO3.2

5.1.3, 5.2.2

4

Chương 3: Thu thẬp và xỬ lý thông tin, dỮ liỆu

3.1. Thu thập thông tin thông qua phương pháp phi thực nghiệm

3.1.1. Phương pháp quan sát

3.1.2. Phương pháp phỏng vấn

3.1.3. Phương pháp điều tra bằng bảng câu hỏi

3.1.4. Thiết kế công cụ khảo sát, bảng câu hỏi.

Giảng viên:

+ Thuyết trình

+ Tổ chức thảo luận nhóm

Học viên:

+ Học ở lớp: 4,0 tiết

+ Học ở nhà: 8 tiết (xem bài)

 

CLO1.3

5.1.3, 5.2.2

5

Chương 3: Thu thẬp và xỬ lý thông tin, dỮ liỆu (tiếp theo)

3.2 Thu thập thông tin thông qua phương pháp thực nghiệmCác dạng thí nghiệm

3.2.1. Thí nghiệm một yếu tố

3.2.2. Thí nghiệm hai yếu tố

3.2.3. Quy hoạch thực nghiệm

Giảng viên:

+ Thuyết trình

+ Tổ chức thảo luận nhóm

Học viên:

+ Học ở lớp: 4,0 tiết

+ Học ở nhà: 8 tiết (xem bài)

 

CLO1.3, CLO3.2

5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.2.2

6

Bài 1. XỬ lý và phân tích dỮ liỆu cỦa phép thỬ Chi-square (χ2)

1.1. Thí nghiệm một yếu tố

1.2. Thí nghiệm hai yếu tố

Giảng viên:

+ Thuyết trình

+ Tổ chức thực hiện các bài tập ứng dụng

 

Học viên:

+ Học ở phòng máy 5 tiết

+ Học ở nhà: 5 tiết (xem bài)

 

CLO2.2, CLO2.3

5.1.1, 5.2.3

7

Bài 2. XỬ lý và phân tích dỮ liỆu cỦa phép thỬ t (t-test)

 1. Phép thử t - So sánh cặp

2.1.1. Các bước phân tích số liệu thô

2.1.2. Trình bày và phân tích kết quả thống kê

 1. Phép thử t - So sánh độc lập

2.2.1. Các bước phân tích số liệu thô

2.2.2. Trình bày và phân tích kết quả thống kê

Giảng viên:

+ Thuyết trình

+ Tổ chức thực hiện các bài tập ứng dụng

 

Học viên:

+ Học ở phòng máy 5 tiết

+ Học ở nhà: 5 tiết (xem bài)

 

CLO2.2, CLO2.3

5.1.1, 5.2.3

8

Bài 3. XỬ lý và phân tích dỮ liỆu cỦA thí nghiỆm mỘt yẾu tỐ thỂ thỨC hoàn toàn ngẪu nhiên

3.1. Bố trí thí nghiệm

3.2. Thống kê số liệu

Giảng viên:

+ Thuyết trình

+ Tổ chức thực hiện các bài tập ứng dụng

 

Học viên:

+ Học ở phòng máy 5 tiết

+ Học ở nhà: 5 tiết (xem bài)

 

CLO2.2, CLO2.3

5.1.1, 5.1.2

9

Bài 4. XỬ lý và phân tích dỮ liỆu cỦA thí nghiỆm mỘt yẾu tỐ thỂ thỨC KhỐi hoàn toàn ngẪu nhiên

4.1. Bố trí thí nghiệm

5.2. Thống kê số liệu

Giảng viên:

+ Thuyết trình

+ Tổ chức thực hiện các bài tập ứng dụng

 

Học viên:

+ Học ở phòng máy 5 tiết

+ Học ở nhà: 5 tiết (xem bài)

 

CLO2.2, CLO2.3

5.1.1, 5.1.2

10

Bài 5. XỬ lý và phân tích dỮ liỆu cỦa thí nghiỆm nhiỀu yẾu tỐ thỂ thỨc ThỪa sỐ

5.1. Bố trí thí nghiệm

5.2. Thống kê số liệu

Bài 6. XỬ lý và phân tích dỮ liỆu cỦa thí nghiỆm nhiỀu yẾu tỐ thỂ thỨc LÔ PHỤ

6.1. Bố trí thí nghiệm

6.2. Thống kê số liệu

Giảng viên:

+ Thuyết trình

+ Tổ chức thực hiện các bài tập ứng dụng

 

Học viên:

+ Học ở phòng máy 5 tiết

+ Học ở nhà: 5 tiết (xem bài)

 

CLO2.2, CLO2.3

5.1.1, 5.1.2

11

Bài 7. QUY HOẠCH THỰC NGHIỆM

Giảng viên:

+ Thuyết trình

+ Tổ chức thực hiện các bài tập ứng dụng

 

Học viên:

+ Học ở phòng máy 5 tiết

+ Học ở nhà: 5 tiết (xem bài)

 

CLO2.2, CLO2.3

5.1.1, 5.1.2

12

Bài 7. QUY HOẠCH THỰC NGHIỆM (tiếp theo)

Giảng viên:

+ Thuyết trình

+ Tổ chức thực hiện các bài tập ứng dụng

 

Học viên:

+ Học ở phòng máy 5 tiết

+ Học ở nhà: 5 tiết (xem bài)

 

CLO2.2, CLO2.3

5.2.1

13

Chương 4: Phân tích kẾt quẢ và trình bày kẾt quẢ nghiên cỨu

Trình bày kết quả nghiên cứu, luận văn tốt nghiệp, bài báo khoa học.

Giảng viên:

+ Thuyết trình

+ Tổ chức thảo luận nhóm

 

Học viên:

+ Học ở lớp: 4,0 tiết

+ Học ở nhà: 8 tiết (xem bài)

CLO2.3

5.2.1

14

Thuyết trình đề cương nghiên cứu theo nhóm

 

Giảng viên:

Tổ chức thực hiện cho các nhóm trình bày đề cương nghiên cứu

 

Học viên:

+ Học ở lớp: 4 tiết

+ Học ở nhà: 4 tiết (làm việc nhóm)

 

CLO2.1, CLO3.1, CLO3.2, CLO3.3

 

Ghi chú: 11 buổi học/khóa đối với các lớp ngày và 15 buổi học/ khóa đối với lớp đêm

 

 1. Quy định của môn học

- Quy định về nộp bài tập, bài kiểm tra: Học viên nộp bài tập được giao đúng hạn và có mặt đúng giờ quy định để làm bài kiểm tra.

- Quy định về chuyên cần: Học viên tham gia gôc lý thuyết và thực hành đầy đủ buổi

- Quy định về cấm thi: Học viên vắng quá 2 buổi thực hành sẽ không được tham gia đánh giá giữa kỳ.

- Nội quy lớp học: Học viên cần tuân theo nội quy của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

 

 1. Quy định chấm bài cuối khóa (Rubrics)

 

 

 

 

Mục tiêu/ Chuẩn đầu ra

Tiêu chí đánh giá

Không đạt

 

(< 4 điểm)

Đậu

Xuất sắc

(9,5-10 điểm)

Trung bình

(4 -5,9 đ)

Khá

(6 -7,9 đ)

Giỏi

(8-9,5 đ)

Cuối môn học, học viên phải phân tích được các giai đoạn nghiên cứu khi tiến hành một công trình nghiên cứu. Phân tích và áp dụng hợp lý từng kiểu bố trí thí nghiệm trong  trường hợp cụ thể

Không xác định được các nội dung chính cần có trong các giai đoạn nghiên cứu. Chọn sai kiểu bố trí thí nghiệm

Xác định được một số nội dung chính trong các giai đoạn nghiên cứu. Bố trí đúng 50% kiểu thí nghiệm cụ thể

Có đầy đủ các phần chính cần có khi tiến hành các giai đoạn nghiên cứu. Áp dụng đúng hoàn toàn cách bố trí cho từng kiểu thí nghiệm cụ thể

Các nội dung chính trong nghiên cứu được xác định  đầy đủ, phân tích tương đối rõ ràng các giai đoạn nghiên cứu. Phân tích được các điều kiện cần thiết để chọn đúng kiểu bố trí thí nghiệm cụ thể

Các nội dung chính trong nghiên cứu được xác định rõ ràng, phân tích theo trình tự nghiên cứu một cách logic, có tính khoa học. Phân tích đầy đủ các yếu tố cần thiết để làm cơ sở áp dụng một cách chính xác từng kiểu thí nghiệm cụ thể.

                                                                                                          

                                                                                                             Bùi Thị Mỹ Hồng


 

Top