Đề cương môn Luận văn Tốt nghiệp - Thạc sĩ Công nghệ Sinh học 2018

 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

 1. Thông tin tổng quát
  1. Tên môn học tiếng Việt: LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP  
  2. Tên môn học tiếng Anh: Graduated thesis  
  3. Mã môn học: BIO701
  4. Thuộc khối kiến thức/kỹ năng

  Giáo dục đại cương                   Kiến thức cơ sở                 X  Kiến thức chuyên ngành    

 1. Số tín chỉ[HP1] 

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Tự học

25

0

25

25

 
 1. Học kỳ:                 X 1       2      3
 2. Năm học: 2[HP2] 
 3. Hình thức đào tạo: Chính quy
 4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt
 5. Giảng viên
  • Họ và Tên: PGS. TS. Lê Huyền Ái Thúy      

Phòng làm việc: Phòng 602, Khoa Công Nghệ Sinh Học, Trường Đại Học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh. 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Email: thuy.lha@ou.edu.vn

Điện thoại: 0905784471

 

 1. Thông tin về môn học
  1. Mô tả môn học

Học viên đáp ứng đủ các điều kiện thực hiện luận văn tốt nghiệp theo nội dung phần hướng dẫn thực hiện Chương trình đào tạo có thể đăng ký thực hiện Luận văn tốt nghiệp. Môn học yêu cầu học viên vận dụng các kiến thức đại cương và chuyên ngành đã học để thực hiện một đề tài nghiên cứu có nội dung phù hợp với chuyên ngành dưới sự hướng dẫn của giảng viên hướng dẫn. Sau thời gian thực hiện theo kế hoạch thực hiện của Khoa, học viên phải hoàn tất báo cáo luận văn và các sản phẩm khác kèm theo (nếu có). Học viên sẽ tiến hành báo cáo về quá trình và kết quả thực hiện chuyên đề luận văn và được đánh giá bởi hội đồng chấm luận văn.

 

 1. Môn học điều kiện

Môn học tiên quyết: Không

Môn học trước: Không

Môn học cùng: Không

 1. Mục tiêu môn học

Học viên học xong môn học có khả năng:

Mục tiêu môn học

Mô tả

CĐR CTĐT phân bổ cho môn học[HP3] 

Kiến thức

 1.  

Áp dụng các kiến thức ngành cơ bản, nâng cao và cập nhật phục vụ cho việc giải quyết chủ đề trong đề tài nghiên cứu.

PLO1, PLO2, PLO3

Kỹ năng

 1.  

Có kỹ năng nhận thức, giải quyết các vấn đề chuyên môn phức tạp trong các lĩnh vực công nghệ sinh học.

 1.  
 1.  

Có kỹ năng thực hành, thiết kế các thí nghiệm nghiên cứu liên quan đến chủ đề luận văn.

 1.  
 1.  

Có kỹ năng tổ chức, làm việc nhóm, truyền đạt tri thức dựa trên nghiên cứu, thảo luận các vấn đề chuyên môn thuộc công nghệ sinh học.

PLO6, PLO7

 1.  

Có kỹ năng vận dụng các công cụ công nghệ thông tin trong trình bày, báo cáo kết quả.

 1.  
 1.  

Đọc hiểu và phân tích các các bài báo khoa học chuyên ngành được viết bằng tiếng Anh.

 1.  

Mức tự chủ và trách nhiệm

 1.  

Có khả năng đưa ra những sáng kiến quan trọng, những kết luận mang tính chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ sinh học dựa trên các kết quả nghiên cứu đạt được.

PLO10, PLO11, PLO12, PLO13

 

 

 1. Chuẩn đầu ra môn học

Học xong môn học này, sinh viên làm được (đạt được):

Mục tiêu môn học

 1. huẩn đầu ra môn học

 

 1.  
 1.  

Áp dụng kiến thức ngành/chuyên ngành trong giải quyết vấn đề chuyên môn phức tạp, trong một chủ đề nghiên cứu trong luận văn tốt nghiệp, thuộc một lĩnh vực ứng dụng của công nghệ sinh học: Công nghệ sinh học Y dược, Công nghệ sinh học Nông nghiệp -Môi trường, Công nghệ sinh học Thực phẩm.

 1.  

Phân tích được các kết quả thí nghiệm đạt được trong chủ đề nghiên cứu luận văn .

 1.  
 1.  

Thể hiện được kỹ năng nhận dạng và giải quyết một số vấn đề chuyên môn trong quá trình thu thập dữ liệu khoa học, xây dựng đề cương và tổng quan khoa học và hoàn thành một chủ đề nghiên cứu trong luận văn, thuộc một lĩnh vực ứng dụng của công nghệ sinh học: Công nghệ sinh học Y dược, Công nghệ sinh học Nông nghiệp-môi trường, Công nghệ sinh học Thực phẩm.

CO3

CLO3.1

Thiết kế và thực hiện một cách chính xác các thí nghiệm phục vụ cho việc nghiên cứu chủ đề trong luận văn tốt nghiệp.

CO4

CLO4.1

Phối hợp tốt với giảng viên hướng dẫn và cộng sự trong quá trình thực hiện luận văn.

CO5

CLO5.1

Áp dụng được công nghệ thông tin trong thuyết trinh và trình bày luận văn

CO6

CLO6.1

Thực hiện thuần thục việc đọc hiểu và phân tích các các bài báo khoa học chuyên ngành được viết bằng tiếng Anh

CO7

CLO7.1

Thảo luận đưa ra những sáng kiến quan trọng, những kết luận mang tính chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ sinh học dựa trên các kết quả nghiên cứu đạt được.

 

 

Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của môn học và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

 

PLO

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

CLO1.1

M

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLO1.2

M

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLO2.1

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLO3.1

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

CLO4.1

 

 

 

 

 

M

M

 

 

 

 

 

 

CLO5.1

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

CLO6.1

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

CLO7.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

Ghi chú: I: introduce (giới thiệu); R: reinforce (củng cố); M: master (đạt được)

 

 1. Học liệu
 2. Giáo trình
  1. [1] Vũ Cao Đàm. Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học. Nhà xuất bản Giáo dục. 2011. [15606.
 3. Tài liệu tham khảo (liệt kê tối đa 3 tài liệu tham khảo)
  1.  [2] Các bài báo khoa học, sách chuyên khảo, …, được cập nhật theo thời gian tương ứng với từng nội dung chuyên đề.
 4. Phần mềm
  1. [3] NCBI: www.ncbi.nlm.nih.gov/ 
  2. [4] EMBL: www.embl.de/
  3. [5] DDBJ: http://www.ddbj.nig.ac.jp/
  4. [6] Primer3: http://primer3.sourceforge.net/   
  5. [7] Công cụ phân tích Oligo: http://www.idtdna.com/
  6. [8] Công cụ phân tích thống kê

 

 1. Đánh giá môn học

Thành phần đánh giá

Bài đánh giá

Thời điểm

CĐR môn học

Tỷ lệ %

Cuối kỳ

Báo cáo trước hội đồng

Cuối kỳ

CLO1.1, CLO1.2, CLO2.1, CLO3.1, CLO4.1, CLO5.1, CLO6.1, CLO7.1

100%

Tổng cộng:

100%

 

 1. Kế hoạch giảng dạy

Tuần/buổi học

Nội dung

Hoạt động dạy và học

Chuẩn đầu ra môn học

Tài liệu tham khảo

1-6

Phần 1.

Viết đề cương luận văn

Giảng viên (35 tiết):

 • Hướng dẫn học viên chọn chủ đề nghiên cứu.
 • Hướng dẫn viết trình bày đề cương luận văn.

Học viên:

 • Tại lớp (35 tiết): Thảo luận với giảng viên hướng dẫn chọn và viết đề cương nghiên cứu.
 • Ở nhà (35 tiết): tìm kiếm, đọc tài liệu để viết và hoàn chỉnh đề cương nghiên cứu.

CLO1.1, CLO1.2, CLO2.1, CLO3.1, CLO4.1, CLO5.1, CLO6.1, CLO7.1

[1]-[8]

7-144

Phần 2.

Thực hiện nghiên cứu

Giảng viên (715 tiết):

 • Trao đổi, hướng dẫn học viên thiết kế, thực hiện các thí nghiệm nghiên cứu liên quan đến chủ đề đã chọn.
 • Hướng dẫn viết và trình bày bài báo khoa học. 
 • Trao đổi thảo luận viết báo cáo luận văn.

Học viên:

 • Tại lớp (715 tiết): Thiết kế, thực hiện thí nghiệm. Viết và trình bày bài báo khoa học, báo cáo luận văn.
 • Ở nhà (35 tiết): tìm kiếm, đọc tài liệu để viết và hoàn chỉnh nghiên cứu, bài báo khoa học và báo cáo luận văn.

CLO1.1, CLO1.2, CLO2.1, CLO3.1, CLO4.1, CLO5.1, CLO6.1, CLO7.1

[1]-[8]

 

 1. Quy định của môn học
  • Học viên phải Quy định về nộp báo cáo luận văn tốt nghiệp.
  • Học viên phải có mặt trình bày báo cáo trước hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp.
  • Tuân thủ theo quy định học vụ đối với học viên của Trường Đại Học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh.

 

 1. Quy định chấm bài cuối khóa (Rubrics)
 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
  1. Quy định chấm điểm bài thuyết trình/thảo luận

Nội dung

Mức độ 1

Chưa đạt

Mức độ 2

Trung bình

Mức độ 3

Khá

Mức độ 4

Giỏi

Mức độ 5

Xuất sắc

< 4,0

4,0 – 5,9

6,0 – 7,9

8,0 – 8,9

9,0 – 10,0

Nội dung trình bày

(80%)

Giải quyết dưới 50% nội dung yêu cầu.

Hoặc: không đúng nội dung yêu cầu.

Giải quyết 50% - dưới  70% nội dung yêu cầu.

Giải quyết 70% - dưới  90% nội dung yêu cầu.

Giải quyết 90% - dưới  100% nội dung yêu cầu.

Giải quyết 100% nội dung yêu cầu.

Không có ví dụ minh họa (hình ảnh, bảng biểu hoặc sơ đồ)

Có ví dụ minh họa nhưng chưa đầy đủ, không rõ ràng, nhiều sai sót (hình ảnh, bảng biểu hoặc sơ đồ).

Có ví dụ minh họa, nhưng chưa đầy đủ, rõ ràng, vẫn còn sai sót (hình ảnh, bảng biểu hoặc sơ đồ).

Đầy đủ ví dụ minh họa rõ ràng, vẫn còn một vài sai sót nhỏ không đáng kể (hình ảnh, bảng biểu hoặc sơ đồ).

Đầy đủ ví dụ minh họa rõ ràng, không sai sót (hình ảnh, bảng biểu hoặc sơ đồ).

Hình thức trình bày

(20%)

Không sử dụng công cụ công nghệ thông tin trong trình bày (Powerpoint, word, ...)

Hình thức trình bày kém, bố cục lộn xộn

Có sử dụng công nghệ thông tin trong trình bày (Powerpoint, word, ...)

Bài trình bày dài, nhiều lỗi sai.

Người trình bày nói không rõ ràng, không tự tin.

Có sử dụng công nghệ thông tin trong trình bày (Powerpoint, word, ...)

Bài trình bày tương đối đủ, vẫn còn lỗi sai.

Người trình bày tương đối rõ ràng và tự tin, vẫn còn ngắt quãng.

 

Có sử dụng tốt công nghệ thông tin trong trình bày (Powerpoint, word, ...)

Bài trình bày tốt, vẫn vẫn còn một vài sai sót nhỏ không đáng kể.

Người trình bày tốt, tự tin, vẫn còn ngắt quãng.

 

Có sử dụng công nghệ thông tin trong trình bày ấn tượng, sáng tạo (Powerpoint, word, ...)

Hình thức trình bày tốt, rõ ràng, không sai sót.

Người trình bày tự tin, mạch lạc, có sử dụng ngôn ngữ hình thể.

 

 

Top