Seminar/ Hội thảo

 

 

- GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ CỦA ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- THE 6TH OPENTESOL CONFERENCE 2018: LANGUAGE LEARNING AND TEACHING TRANSFORMATION IN THE POST-METHOD ERA 

- BUỔI GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ CÔNG NGHỆ SINH HỌC 1

- BUỔI NÓI CHUYỆN CHUYÊN ĐỀ VỚI CHỦ ĐỀ  "LUẬN VỀ BIẾU TẶNG" CỦA MARCEL  MAUSS 

- Seminar: Những hướng nghiên cứu QTKD hiện nay

- Seminar: Phương pháp nghiên cứu KHXH: vài xu hướng mới trong lĩnh vực nghiên cứu về chính sách xã hội

- Seminar: Self-Directed Learning in Language Teaching

- Seminar OB in practice 2017: Positive Organizational Behavior in Practice (Hành vi tổ chức tích cực trong thực tiễn)

- Seminar: NEW TRENDS OF RESEARCH IN TESOL

- Báo cáo chuyên đề: Quản trị công - Thực tiễn địa phương

- Seminar B2C

- Seminar: Để trở thành nhà lãnh đạo hiệu quả và thành công

- Seminar: Cách Thức Viết Bài Báo Khoa Học: Từ Ý Tưởng Đến Đăng Báo (Writing up a Research Article: From Scratch to Publication)

- Hội thảo khoa học thường niên lần thứ 5 lĩnh vực Giảng dạy Tiếng Anh - Trường Đại học Mở TP.HCM

- Báo cáo chuyên đề cho sinh viên cao học chuyên ngành QTKD:  "From Training & development (T&D) to Learning & development (L&D) - Employer's perspective vs. Employees' perspective"

Thông báo buổi tư vấn cho học viên cao học về việc viết đề cương luận văn

- Báo cáo chuyên đề Xem xét tác động tích cực và tiêu cực của khách hàng trực tuyến ... Ngày 05/01/2016, TS. Hồ Đắc Nguyên Ngã

- Báo cáo chuyên đề Các hướng nghiên cứu và cách viết bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước và ngoại nước. Ngày 15/01/2015. TS. Ngô Viết Liêm

 

 
 
 
 
Top