Seminar/ Hội thảo

 

- Buổi nói chuyện chuyên đề với chủ đề "Phương pháp điều tra điền dã (Méthode d'enquête sur le terrain)" - 01/12/2018

- Seminar: Emerging Areas of Interest and Current Directions in TESOL Research: Choosing a Topic for Graduate Research (02/11/2018)

* Bài viết: Seminar: Emerging Areas of Interest and Current Directions in TESOL Research: Choosing a Topic for Graduate Research (02/11/2018)

- BUỔI GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH TIẾN SĨ 2018 - ĐỢT 2 NGÀY 21 THÁNG 10 NĂM 2018

- BUỔI NÓI CHUYỆN CHUYÊN ĐỀ  " LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP TRONG KHOA HỌC XÃ HỘI" (28/08/2018) 

* Bài viết: Seminar “Lý thuyết và phương pháp trong khoa học xã hội” tại Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh (OU)

- BUỔI NÓI CHUYỆN CHUYÊN ĐỀ: TÁC ĐỘNG CỦA MỐI QUAN HỆ CHÉO GIỮA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT  LÊN HÀNH VI ĐIỀU PHỐI LỢI NHUẬN DIỄN RA TRƯỚC GIỮA CÁC HOẠT ĐỘNG MUA BÁN DOANH NGHIỆP.  (25/08/2018) 

 BUỔI NÓI CHUYỆN CHUYÊN ĐỀ: PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SỰ KIỆN TRONG KINH TẾ VÀ TÀI CHÍNH - PGS. TS VÕ XUÂN VINH (04/08/2018)

* Bài viết: BÁO CÁO CHUYỆN CHUYÊN ĐỀ: PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SỰ KIỆN TRONG KINH TẾ VÀ TÀI CHÍNH - PGS. TS VÕ XUÂN VINH 

- BUỔI NÓI CHUYỆN CHUYÊN ĐỀ: A NEW BRANCH OF ECONOMICS; PRICE DISCRIMINATION - PROF. EVA BERDE (20/072018) 

* Bài viết: Hội thảo chuyên đề “A new branch of Economics – price discrimination”

- BUỔI NÓI CHUYỆN CHUYÊN ĐỀ: SOME BASIC MICROECONOMICS - PROF. EVA BERDE (19/07/2018)

* Bài viết:SEMINAR “SOME BASIC MICROECONOMICS”

- GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ CỦA ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- THE 6TH OPENTESOL CONFERENCE 2018: LANGUAGE LEARNING AND TEACHING TRANSFORMATION IN THE POST-METHOD ERA 

- BUỔI GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ CÔNG NGHỆ SINH HỌC 1

Bài viết: Giới thiệu Chương trình Đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ sinh học của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

- BUỔI NÓI CHUYỆN CHUYÊN ĐỀ VỚI CHỦ ĐỀ  "LUẬN VỀ BIẾU TẶNG" CỦA MARCEL  MAUSS 

- Seminar: Những hướng nghiên cứu QTKD hiện nay

Bài viết:Hội thảo: “Những hướng nghiên cứu Quản trị kinh doanh hiện nay”

- Seminar: Phương pháp nghiên cứu KHXH: vài xu hướng mới trong lĩnh vực nghiên cứu về chính sách xã hội

- Seminar: Self-Directed Learning in Language Teaching

Bài viết: Seminar: “Seft-directed learning in English language teaching” (Tự định hướng phương pháp học tập trong giảng dạy tiếng Anh)

- Seminar OB in practice 2017: Positive Organizational Behavior in Practice (Hành vi tổ chức tích cực trong thực tiễn)  

* Bài viết: Hội thảo “OB in Practice”  

- Seminar: NEW TRENDS OF RESEARCH IN TESOL

- Báo cáo chuyên đề: Quản trị công - Thực tiễn địa phương

- Seminar B2C

- Seminar: Để trở thành nhà lãnh đạo hiệu quả và thành công

- Seminar: Cách Thức Viết Bài Báo Khoa Học: Từ Ý Tưởng Đến Đăng Báo (Writing up a Research Article: From Scratch to Publication)

- Hội thảo khoa học thường niên lần thứ 5 lĩnh vực Giảng dạy Tiếng Anh - Trường Đại học Mở TP.HCM

- Báo cáo chuyên đề cho sinh viên cao học chuyên ngành QTKD:  "From Training & development (T&D) to Learning & development (L&D) - Employer's perspective vs. Employees' perspective"

Thông báo buổi tư vấn cho học viên cao học về việc viết đề cương luận văn

- Báo cáo chuyên đề Xem xét tác động tích cực và tiêu cực của khách hàng trực tuyến ... Ngày 05/01/2016, TS. Hồ Đắc Nguyên Ngã

- Báo cáo chuyên đề Các hướng nghiên cứu và cách viết bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước và ngoại nước. Ngày 15/01/2015. TS. Ngô Viết Liêm

 

 
 
 
 
Top