Chương trình đào tạo tiến sĩ năm 2016

 

Chương trình đào tạo ngành Kinh tế học năm 2016

 - Các học phần ở trình độ tiến sỹ

TT

Mã học phần

Học phần của chương trình tiến sĩ

Khối lượng (TC)

Tổng

LT

TH,TL

A.

Các học phần bắt buộc

8

 

 

01

ECO801

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

1

1

02

ECO802

Phương pháp phân tích định lượng

4

3

1

03

ECO803

Phương pháp phân tích định tính

2

1

1

B.

Các học phần tự chọn (Chọn 02 trong các học phần sau)

4

 

 

01

ECO804

Tài chính công

2

2

 

02

ECO805

Chính sách tiền tệ và ngân hàng

2

2

 

03

ECO806

Kinh tế lao động

2

2

 

04

ECO807

Chính phủ điện tử

2

2

 

05

ECO808

Tài chính quốc tế

2

2

 

06

ECO809

Thị trường tài chính và các tổ chức tài chính

2

2

 

07

ECO810

Kinh tế môi trường

2

2

 

08

ECO811

Kinh tế đô thị

2

2

 

09

ECO812

Tăng trưởng kinh tế

2

2

 

10

ECO813

Kinh tế tiền tệ

2

2

 

Top