Chương trình đào tạo tiến sĩ năm 2016

 

Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh năm 2016

- Các học phần ở trình độ tiến sĩ:
 
  Mã học phần Cấu trúc các học phần của chương trình tiến sĩ Số tín chỉ (TC)
A. Các học phần bắt buộc 08
01 BUS801 Phương pháp nghiên cứu khoa học 02
02 BUS802 Phương pháp phân tích định lượng 04
03 BUS803 Phương pháp phân tích định tính 02
B. Các học phần tự chọn (Học viên có thể chọn 02 học phần trong các học phần sau để đạt được 04 tín chỉ), tập trung vào hướng: Quản trị kinh doanh quốc tế và Quản trị tài chính 04
04 BUS804 Quản trị kinh doanh quốc tế 02
05 BUS805 Marketing quốc tế 02
06 BUS806 Thương mại điện tử 02
07 BUS807 Quản trị tài chính công ty đa quốc gia 02
08 BUS808 Thị trường tài chính và các tổ chức tài chính 02
09 BUS810 Quản trị rủi ro tài chính 02
10 BUS811 Quản lý danh mục đầu tư 02
11 BUS812 Phân tích dự án đầu tư 02
12 BUS813 Quản trị thương hiệu 02

 

Top