Hướng nghiên cứu chuyên sâu

 

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU DÀNH CHO NGHIÊN CỨU SINH NGÀNH KINH TẾ HỌC

STT

Hướng đề tài nghiên cứu có thể nhận nghiên cứu sinh

Họ tên, học hàm, học vị người thực hiện hướng nghiên cứu

I. HƯỚNG NGHIÊN CỨU VỀ THỂ CHẾ, VỐN XÃ HỘI, TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ, NGHÈO VÀ THU NHẬP, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

01

Tăng trưởng kinh tế

PGS.TS. Lê Bảo Lâm

PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc

TS. Lê Hồ Phong Linh

TS. Lê Thái Thường Quân

TS. Cao Xuân Dung

TS. Lê Thị Thanh Loan

 

02

Thể chế, vốn xã hội và tăng trưởng kinh tế

03

Nghèo, tái nghèo, nghèo đa chiều

04

Thu nhập của nông dân

05

Thu nhập và bất bình đẳng

06

Giáo dục và tăng trưởng kinh tế

07

Nợ công và tăng trưởng kinh tế

08

Kinh tế ngầm

09

Di dân – việc làm – tăng trưởng kinh tế

10

Chất lượng tăng trưởng và phát triển bền vững

II. HƯỚNG NGHIÊN CỨU VỀ KINH TẾ VĨ MÔ, CHÍNH SÁCH CÔNG, CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA, CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ, THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

11

Chính sách tiền tệ trong nền kinh tế mở

PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc

PGS.TS. Nguyễn Minh Hà

TS. Lê Thái Thường Quân

TS. Phạm Đình Long

TS. Nguyễn Văn Sơn

PGS.TS. Vũ Hữu Đức

TS. Lê Thị Khoa Nguyên

PGS.TS. Nguyễn Minh Kiều

TS. Thái Đắc Liệt

12

Chính sách tài khóa trong nền kinh tế mở

13

Cầu tiền, tính ổn định của hàm cầu tiền

14

Khủng hoảng tài chính

15

Lạm phát và tăng trưởng kinh tế

16

Thị trường chứng khoán phái sinh

III. HƯỚNG NGHIÊN CỨU VỀ KINH TẾ VI MÔ, ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

17

Tổ chức thị trường (Industrial Organization)

PGS.TS. Nguyễn Minh Hà

TS. Phạm Đình Long

TS. Lê Thái Thường Quân

TS. Nguyễn Văn Sơn

TS. Nguyễn Quang Trung

18

Đầu tư và tăng trưởng kinh tế

19

Tham nhũng, đầu tư trực tiếp nước ngoài và tăng trưởng kinh tế

20

Đầu tư tư nhân trong nước

21

Lan tỏa năng suất và đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam

22

Chuyển giá của các doanh nghiệp nước ngoài ở Việt Nam.

23

Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam.

HƯỚNG NGHIÊN CỨU VỀ KINH TẾ LAO ĐỘNG

24

Cung cầu thị trường lao động

PGS. TS. Nguyễn Thuấn

TS. Vũ Việt Hằng

TS. Lê Thị Thanh Loan

TS. Hà Minh Trí

 

25

Lực lượng lao động và tăng trưởng kinh tế

26

Khác biệt thu nhập của người lao động

27

Lao động trong các khu vực kinh tế chính thức và phi chính thức, khu vực công và khu vực tư nhân

28

Hoạch định và phát triển nguồn nhân lực

29

Đào tạo và huấn luyện nguồn nhân lực trong doanh nghiệp

30

Thu hút và phát triển nguồn nhân lực trình độ cao ở các doanh nghiệp Việt Nam.

V. CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU VỀ VAI TRÒ CỦA CHÍNH PHỦ TRONG QUẢN LÝ NỀN KINH TẾ

31

Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước

PGS.TS. Vũ Hữu Đức

PGS.TS. Hoàng Thị Phương Thảo

TS. Nguyễn Quang Trung

TS. Lê Thị Khoa Nguyên

TS. Hồ Ngọc Phương

32

Marketing địa phương

33

Mô hình tập đoàn kinh tế ở Việt Nam

34

Mô hình quản lý và phát triển các khu công nghiệp và khu chế xuất ở Việt Nam

35

Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam

 

Top