Chương trình Cao học Phương pháp giảng dạy (Việt - Úc)

 

1. Thạc sĩ Phương pháp giảng dạy, khoá 1 (download here)

2. Thạc sĩ Phương pháp giảng dạy, khoá 2 (download here)

3. Thạc sĩ Phương pháp giảng dạy, khoá 3 (download here)

4. Thạc sĩ Phương pháp giảng dạy, khoá 4 (download here)

5. Thạc sĩ Phương pháp giảng dạy, khoá 5 (download here)

6. Thạc sĩ Phương pháp giảng dạy, khoá 6 (download here)

7. Thạc sĩ Phương pháp giảng dạy, khoá 7 (download here)

8. Thạc sĩ Phương pháp giảng dạy, khoá 8 (download here)

 

Top