Chương trình đào tạo thạc sĩ năm 2014

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Mục tiêu đào tạo: 

Chương trình cao học Kinh Tế học của Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh hướng đến việc cung cấp những kiến thức chuyên sâu, kỹ năng cho công việc phân tích kinh tế cho những người làm công tác hoạch định chính sách kinh tế. 

* Phát triển kiến thức và những kỹ năng cần có để trở thành một nhà phân tích và hoạch định chính sách kinh tế một cách chuyên nghiệp và thành đạt trong môi trường kinh doanh cạnh tranh, toàn cầu hóa, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm đối với xã hội. 

* Trang bị cho học viên những kiến thức chuyên sâu về kinh tế - xã hội, có năng lực chuyên môn cao về kinh tế, có khả năng phân tích, hoạch định chính sách & giải quyết các vấn đề thuộc các lĩnh vực, các cấp quản lý kinh tế khác nhau của nền kinh tế quốc dân. 

2. Cấu trúc chương trình đào tạo: 

  • Ch­ương trình đào tạo trình độ thạc sĩ có thời l­ượng từ  50 tín chỉ. 
  • Một tín chỉ được quy định bằng 15 tiết học lý thuyết; 30 - 45 tiết thực hành, thí nghiệm hoặc thảo luận; 45 - 90 giờ thực tập tại cơ sở; 45 - 60 giờ viết tiểu luận, bài tập lớn hoặc luận văn tốt nghiệp. 
  • Đối với những học phần lý thuyết hoặc thực hành, thí nghiệm, để tiếp thu được một tín chỉ học viên phải dành ít nhất 30 giờ chuẩn bị cá nhân. 
  • Một tiết học được tính bằng 50 phút. 
  • Các môn học chiếm khoảng 80% thời l­ượng chư­ơng trình đào tạo trình độ thạc sĩ, bao gồm: phần kiến thức chung (môn Triết học và môn tiếng Anh) và phần kiến thức cơ sở và chuyên ngành. 
  • Mỗi môn học đều có đề cương, bài giảng và tài liệu tham khảo. 
  • Học viên tự học môn ngoại ngữ để đạt yêu cầu khi tốt nghiệp. 
  • Luận văn thạc sĩ, chiếm khoảng 20% thời l­ượng ch­ương trình đào tạo. Đề tài luận văn thạc sĩ là một chuyên đề khoa học, kỹ thuật hoặc quản lý cụ thể do trường giao hoặc do học viên tự đề xuất, được người hướng dẫn đồng ý và được Hội đồng khoa học và đào tạo của trường chấp thuận. 

Chương trình đào tạo cụ thể như sau:

STT

MÃ MÔN HỌC

TÊN MÔN HỌC

TÍN CHỈ

PHẤN 1: KIẾN THỨC CHUNG

08

01

KT TH 501

Triết học

04

02

KT TA 502

Tiếng Anh (trình độ TOEFL 450)

04

PHẦN 2: KIẾN THỨC CƠ SỞ

04

03

KT MI 503

Kinh tế vi mô nâng cao

02

04

KT MA 504

Kinh tế vĩ mô nâng cao

02

PHẦN 3: KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH BẮT BUỘC

22

05

KT PT 505

Kinh tế phát triển

02

06

KT NT 506

Lý thuyết & chính sách ngoại thương

02

07

KT TC 507

Thị trường tài chính và các tổ chức tài chính

02

08

KT KC 508

Kinh tế công

02

09

KT MT 509

Kinh tế môi trường

02

10

KT KL 510

Kinh tế lượng

03

11

KT CN 511

Quản lí công

02

12

KT PP 512

Phương pháp nghiên cứu kinh tế

02

13

KT NN 513

Kinh tế nông nghiệp & phát triển nông thôn

02

14

KT VN 514

Kinh tế Việt Nam

02

 

 

Chuyên đề: Phân tích chính sách

01

 

 

Báo cáo chuyên đề (4 – 6 buổi)

 

PHẦN 3: KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH TỰ CHỌN (Chọn 3 môn trong các môn sau)

06

15

KT PT 515

Tài chính phát triển

02

16

KT DA 516

Thẩm định dự án đầu tư

02

17

KT TQ 517

Tài chính quốc tế

02

18

KT MĐ 518

Marketing địa phương

02

19

KT TC 519

Toàn cầu hóa

02

20

KT KQ 520

Quản trị kinh doanh quốc tế

02

21

KT NNL 521

Kinh tế tài nguyên nhân lực

02

22

KT LĐ 522

Lãnh đạo khu vực công

02

PHẦN 5: LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

10

23

KT LV 523

Luận văn tốt nghiệp

10

 

 

TỔNG CỘNG

50

            Ghi chú: Học viên tự học môn Anh văn và nộp chứng chỉ hoặc tham gia kỳ kiểm tra đầu ra trình độ tương đương. 

 

Top