Chức năng và nhiệm vụ

 

Chức năng

Khoa Đào tạo Sau đại học (sau đây gọi là Khoa) là đơn vị thuộc trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh; chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của Hiệu trưởng.

Khoa có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về:

- Định hướng phát triển khoa;

- Tổ chức, thực hiện và quản lý công tác chuyên môn, công tác học vụ, nghiên cứu khoa học và giảng dạy trình độ sau đại học;

- Trực tiếp quản lý đội ngũ giảng viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh (sau đây gọi chung là học viên);

- Thực hiện các công tác khác theo phân công của Hiệu trưởng.

Nhiệm vụ

1. Công tác quản trị, đào tạo:

- Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong khoa;

- Quản lý viên chức và học viên theo phân cấp của Hiệu trưởng;

- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa;

- Giám sát, đánh giá kết quả hoạt động của các Hội đồng chuyên môn;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho công chức, viên chức và học viên;

- Tổ chức đánh giá viên chức quản lý, giảng viên và nghiên cứu viên trong khoa; tham gia đánh giá công chức, viên chức quản lý cấp trên, viên chức quản lý ngang cấp theo quy định của nhà trường;

- Đăng ký nhận nhiệm vụ đào tạo các trình độ sau đại học, mở ngành, chuyên ngành đào tạo; chủ trì tổ chức xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập; tổ chức hoạt động giảng dạy, ra đề thi, tổ chức các hoạt động hội thảo, chuyên đề theo chương trình đào tạo các ngành theo chủ trương, kế hoạch chung của nhà trường;

- Quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo; phát triển và đánh giá nội dung chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế;

- Ra các quyết định về hoạt động chuyên môn trên cơ sở đề xuất của các Hội đồng chuyên môn;

- Quản lý chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ. Chủ động trong thực hiện và phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học trong giảng viên và học viên. Phối hợp với các cá nhân, tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh nhằm gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học ứng dụng vào đời sống xã hội.

2. Công tác cố vấn học tập và quản lý học viên:

- Phối hợp với các bộ phận chức năng trong trường quản lý toàn bộ học viên thuộc Khoa;

- Tổ chức thực hiện công tác cố vấn học tập, tư vấn và hướng dẫn cho học viên trong quá trình học tập;

- Tổ chức thực hiện việc xét các chế độ cho học viên như: miễn giảm môn học, chuyển ngành, chuyển trường, tạm ngừng học tập;

- Phối hợp với các đơn vị chức năng trong xét học bổng, hoạt động ngoại khóa và kỷ luật hay khen thưởng của học viên theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của nhà trường;

- Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức lễ khai giảng và lễ tốt nghiệp cho học viên.

3. Công tác quản lý hệ thống thông tin

Phối hợp với các đơn vị chức năng quản trị thông tin của khoa. Việc phối hợp chủ yếu với các đơn vị dưới đây nhằm thực hiện việc phân quyền quản trị hạ tầng và hệ thống phần mềm Edusoft, và Website của khoa.

- Trung tâm hệ thống thông tin quản trị hạ tầng công nghệ thông tin

+ Quản lý chung hệ thống và cấp quyền sử dụng cho tất cả các đơn vị liên quan;

+ Lắp đặt máy chủ vào hạ tầng công nghệ thông tin của trường;

+ Quản lý môi trường nơi máy chủ vận hành;

+ Quản trị máy chủ: cài đặt Hệ điều hành, quản trị máy chủ, quản trị mạng, sao chép và khôi phục;

+ Website của Khoa.

- Khoa tổ chức thực hiện nghiệp vụ đào tạo sau đại học

+ Nhập điểm cũ (trước tháng 10/2015) vào hệ thống;

+ Xét miễn giảm, tốt nghiệp; cấp bảng điểm, giấy chứng nhận; lập thời khóa biểu, lịch thi…;

+ Đăng ký môn học;

+ Cung cấp thông tin đăng Website tiếng Việt và Tiếng Anh của Khoa.

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng quản trị phân hệ điểm Edusoft

+ Nhập điểm, công bố và quản lý điểm của học viên;

+ Tổ chức thi cho học viên theo lịch thi Khoa đề xuất;

+ Theo dõi và ẩn danh sách thi những học viên không đóng học phí.

Phòng Tài chính – Kế toán quản trị phân hệ tài chính

+ Quản lý và cập nhật dữ liệu đóng học phí của học viên;

+ Báo cáo, thống kê học phí của học viên cao học và nghiên cứu sinh.

 

Top