Seminar

 

 

- Call for proposals: The 10th OpenTESOL International Conference 2022: NAVIGATING THE NEW NORMAL IN LANGUAGE EDUCATION

- Call for paper: The 9th OpenTESOL International Conference 2021: LANGUAGE EDUCATION IN CHALLENGING TIMES: DESIGNING DIGITAL TRANSFORMATIONS

- Managing a language center

International business management in Vietnamese entrepreneurs 21st June 2020.

WEBINAR: Career_Opportunities_in_the_Digital_Economy_Era

Measuring the Profitability of Banks' Customers Under the Basel II/ III and IFRS 9/ CECL Frameworks - 2nd January 2020

- Classroom management: Teaching all students - 8th December 2019

- OB in practice 2019: Employee Experience and Subjective well-being at work  - 23rd November 2019

- International conference on Business (ICB)2019 5-6th November 2019

- Market efficiency - 10th November 2019

Quality in Academic Publishing: Making Smarter Choices 1st November 2019. Dr. Raqib Chowdhury Faculty of Education, Monash University, Australia.

- Developing HR in organizations - 12th October 2019

- Experience sharing on international publications in business and social sciences - 28th September 2019

- Using Turnitin for plagiarism 14th September 2019

- Entrepreneuship: from idea to business 21st April 2019

- Báo cáo chuyên đề: "Quản lý hoạt động thương mại của Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo Luật đầu tư năm 2014" (chuyên ngành Luật kinh tế 26/12/2019) 

- Workshop: Phát triển ý tưởng, định hướng ý tưởng  trong thực hiện luận án. TS. Bảo Đạt. 22/12/2019

- Lớp chuyên đề “Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và phương pháp nghiên cứu cho giảng viên và nghiên cứu sinh” 21/12/2019 đến 04/01/2020

Buổi nói chuyện chuyên đề với chủ đề "Vấn đề tích tụ ruộng đất ở châu thổ sông Cửu Long -Một tiếp cận xã hội học" 14/12/2019.

 HỘI THẢO NGHIÊN CỨU SINH VỀ KINH DOANH, KINH TẾ, GIÁO DỤC & TÀI NGUYÊN 2020 

Bài viết: Báo cáo chuyên đề: “Chia sẻ kinh nghiệm công bố quốc tế trong lĩnh vực quản trị và khoa học xã hội”

- Bài viết về Buổi Hướng dẫn tra cứu và khai thác tài liệu trên e-Library và Hướng dẫn sử dụng phần mềm TURNITIN để kiểm tra và phát hiện lỗi đạo văn trong luận văn, luận án. Ngày 14/09/2019

- Báo cáo chuyên đề " Wine Marketing" 10/09/2019 - GS. Roberta Crouch, Đại học Flinders, Úc

- Báo cáo chuyên đề "Các vấn đề liên quan đến Bộ luật dân sự năm 2015"

- Báo cáo chuyên đề "Tình hình tội phạm kinh tế trong lĩnh vực ngân hàng" 09/08/2019

- Bài viết về Buổi báo cáo chuyên đề "Entrepreneuship: from idea to business" 21/04/2019 

Báo cáo chuyên đề "Phát triển ý tưởng nghiên cứu và viết bài nghiên cứu. Một số ý tưởng nghiên cứu liên quan đến năng lượng" 20/04/2019

Bài viết: Buổi nói chuyện chuyên đề  "Phát triển ý tưởng nghiên cứu và viết bài nghiên cứu. Một số ý tưởng nghiên cứu liên quan đến năng lượng" 20/04/2019

- Buổi nói chuyện chuyên đề: Advances in biotechnology focused on fungal science 06/04/2019

Bài viết: Buổi nói chuyện chuyên đề  Advances in biotechnology focused on fungal science 06/04/2019

- Lớp bồi dưỡng cho Nghiên cứu sinh về phương pháp PLS-SEM 24/03/2019 đến 31/03/2019

- Buổi nói chuyện chuyên đề  "Tính phản tư trong xã hội học và khoa học xã hội" 23/02/2019.  

- Bài viết: Buổi nói chuyện chuyên đề  "Tính phản tư trong xã hội học và khoa học xã hội" 23/02/2019.  

- Buổi nói chuyện chuyên đề: "Meet Editor - Australasian Marketing Journal" 19/01/2019. (PGS. TS Ngô Viết Liêm)

- Bài viết: Buổi nói chuyện chuyên đề: "Meet Editor - Australasian Marketing Journal" 19/01/2019. (PGS. TS Ngô Viết Liêm)

- Seminar The English reform in Japan: Lessons for Vietnamese education 07/01/2019 (GS. Bảo Đạt)

- Seminar OB in practice 2018: Positive Psychological Capital and Change Management 23/12/2018

- Báo cáo chuyên đề: Tình hình thực tế kinh tế xã hội của Tỉnh Tiền Giang và Đồng Bằng Sông Cửu Long

* Bài viết về Buổi báo cáo chuyên đề: Tình hình thực tế kinh tế xã hội của Tỉnh Tiền Giang và Đồng Bằng Sông Cửu Long

Buổi nói chuyện chuyên đề với chủ đề "Phương pháp điều tra điền dã (Méthode d'enquête sur le terrain)" - 01/12/2018

*Bài viết Báo cáo chuyên đề: "Phương pháp điều tra điền dã (Méthode d'enquête sur le terrain)"

- Seminar: Changing directions and trends in language education research

- Seminar: Emerging Areas of Interest and Current Directions in TESOL Research: Choosing a Topic for Graduate Research (02/11/2018)

* Bài viết: Seminar: Emerging Areas of Interest and Current Directions in TESOL Research: Choosing a Topic for Graduate Research (02/11/2018)

- BUỔI GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH TIẾN SĨ 2018 - ĐỢT 2 NGÀY 21 THÁNG 10 NĂM 2018

BUỔI NÓI CHUYỆN CHUYÊN ĐỀ  " LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP TRONG KHOA HỌC XÃ HỘI" (28/08/2018) 

* Bài viết: Seminar “Lý thuyết và phương pháp trong khoa học xã hội” tại Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh (OU)

- BUỔI NÓI CHUYỆN CHUYÊN ĐỀ: TÁC ĐỘNG CỦA MỐI QUAN HỆ CHÉO GIỮA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT  LÊN HÀNH VI ĐIỀU PHỐI LỢI NHUẬN DIỄN RA TRƯỚC GIỮA CÁC HOẠT ĐỘNG MUA BÁN DOANH NGHIỆP.  (25/08/2018) 

 BUỔI NÓI CHUYỆN CHUYÊN ĐỀ: PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SỰ KIỆN TRONG KINH TẾ VÀ TÀI CHÍNH - PGS. TS VÕ XUÂN VINH (04/08/2018)

Bài viết: BÁO CÁO CHUYỆN CHUYÊN ĐỀ: PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SỰ KIỆN TRONG KINH TẾ VÀ TÀI CHÍNH - PGS. TS VÕ XUÂN VINH 

- BUỔI NÓI CHUYỆN CHUYÊN ĐỀ: A NEW BRANCH OF ECONOMICS; PRICE DISCRIMINATION - PROF. EVA BERDE (20/072018) 

Bài viết: Hội thảo chuyên đề “A new branch of Economics – price discrimination”

- BUỔI NÓI CHUYỆN CHUYÊN ĐỀ: SOME BASIC MICROECONOMICS - PROF. EVA BERDE (19/07/2018)

* Bài viết:SEMINAR “SOME BASIC MICROECONOMICS”

- GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ CỦA ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- THE 6TH OPENTESOL CONFERENCE 2018: LANGUAGE LEARNING AND TEACHING TRANSFORMATION IN THE POST-METHOD ERA 

- BUỔI GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ CÔNG NGHỆ SINH HỌC 1

Bài viết: Giới thiệu Chương trình Đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ sinh học của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

- BUỔI NÓI CHUYỆN CHUYÊN ĐỀ VỚI CHỦ ĐỀ  "LUẬN VỀ BIẾU TẶNG" CỦA MARCEL  MAUSS  24/03/2018

- Seminar: Những hướng nghiên cứu QTKD hiện nay

Bài viết:Hội thảo: “Những hướng nghiên cứu Quản trị kinh doanh hiện nay”

- Seminar: Phương pháp nghiên cứu KHXH: vài xu hướng mới trong lĩnh vực nghiên cứu về chính sách xã hội

- Seminar: Self-Directed Learning in Language Teaching

Bài viết: Seminar: “Seft-directed learning in English language teaching” (Tự định hướng phương pháp học tập trong giảng dạy tiếng Anh)

- Seminar OB in practice 2017: Positive Organizational Behavior in Practice (Hành vi tổ chức tích cực trong thực tiễn)  

* Bài viết: Hội thảo “OB in Practice”  

- Seminar: NEW TRENDS OF RESEARCH IN TESOL

- Báo cáo chuyên đề: Quản trị công - Thực tiễn địa phương

- Seminar B2C

- Seminar: Để trở thành nhà lãnh đạo hiệu quả và thành công

- Seminar: Cách Thức Viết Bài Báo Khoa Học: Từ Ý Tưởng Đến Đăng Báo (Writing up a Research Article: From Scratch to Publication)

- Hội thảo khoa học thường niên lần thứ 5 lĩnh vực Giảng dạy Tiếng Anh - Trường Đại học Mở TP.HCM

Báo cáo chuyên đề cho sinh viên cao học chuyên ngành QTKD:  "From Training & development (T&D) to Learning & development (L&D) - Employer's perspective vs. Employees' perspective"

Thông báo buổi tư vấn cho học viên cao học về việc viết đề cương luận văn

- Báo cáo chuyên đề Xem xét tác động tích cực và tiêu cực của khách hàng trực tuyến ... Ngày 05/01/2016, TS. Hồ Đắc Nguyên Ngã

- Báo cáo chuyên đề Các hướng nghiên cứu và cách viết bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước và ngoại nước. Ngày 15/01/2015. TS. Ngô Viết Liêm

 

 

 
 
 
 
Top