Tin tức

Báo cáo chuyên đề năm 2018

- Seminar: Những hướng nghiên cứu QTKD hiện nay

- Seminar OB in practice 2018: Positive Psychological Capital and Change Management 23/12/2018

- Báo cáo chuyên đề: Tình hình thực tế kinh tế xã hội của Tỉnh Tiền Giang và Đồng Bằng Sông Cửu Long

* Bài viết về Buổi báo cáo chuyên đề: Tình hình thực tế kinh tế xã hội của Tỉnh Tiền Giang và Đồng Bằng Sông Cửu Long

Buổi nói chuyện chuyên đề với chủ đề "Phương pháp điều tra điền dã (Méthode d'enquête sur le terrain)" - 01/12/2018

*Bài viết Báo cáo chuyên đề: "Phương pháp điều tra điền dã (Méthode d'enquête sur le terrain)"

- Seminar: Changing directions and trends in language education research

- Seminar: Emerging Areas of Interest and Current Directions in TESOL Research: Choosing a Topic for Graduate Research (02/11/2018)

* Bài viết: Seminar: Emerging Areas of Interest and Current Directions in TESOL Research: Choosing a Topic for Graduate Research (02/11/2018)

- BUỔI GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH TIẾN SĨ 2018 - ĐỢT 2 NGÀY 21 THÁNG 10 NĂM 2018

BUỔI NÓI CHUYỆN CHUYÊN ĐỀ  " LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP TRONG KHOA HỌC XÃ HỘI" (28/08/2018) 

* Bài viết: Seminar “Lý thuyết và phương pháp trong khoa học xã hội” tại Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh (OU)

- BUỔI NÓI CHUYỆN CHUYÊN ĐỀ: TÁC ĐỘNG CỦA MỐI QUAN HỆ CHÉO GIỮA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT  LÊN HÀNH VI ĐIỀU PHỐI LỢI NHUẬN DIỄN RA TRƯỚC GIỮA CÁC HOẠT ĐỘNG MUA BÁN DOANH NGHIỆP.  (25/08/2018) 

 BUỔI NÓI CHUYỆN CHUYÊN ĐỀ: PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SỰ KIỆN TRONG KINH TẾ VÀ TÀI CHÍNH - PGS. TS VÕ XUÂN VINH (04/08/2018)

Bài viết: BÁO CÁO CHUYỆN CHUYÊN ĐỀ: PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SỰ KIỆN TRONG KINH TẾ VÀ TÀI CHÍNH - PGS. TS VÕ XUÂN VINH 

- BUỔI NÓI CHUYỆN CHUYÊN ĐỀ: A NEW BRANCH OF ECONOMICS; PRICE DISCRIMINATION - PROF. EVA BERDE (20/072018) 

Bài viết: Hội thảo chuyên đề “A new branch of Economics – price discrimination”

- BUỔI NÓI CHUYỆN CHUYÊN ĐỀ: SOME BASIC MICROECONOMICS - PROF. EVA BERDE (19/07/2018)

* Bài viết:SEMINAR “SOME BASIC MICROECONOMICS”

- GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ CỦA ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- THE 6TH OPENTESOL CONFERENCE 2018: LANGUAGE LEARNING AND TEACHING TRANSFORMATION IN THE POST-METHOD ERA 

- BUỔI GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ CÔNG NGHỆ SINH HỌC 1

Bài viết: Giới thiệu Chương trình Đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ sinh học của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

- BUỔI NÓI CHUYỆN CHUYÊN ĐỀ VỚI CHỦ ĐỀ  "LUẬN VỀ BIẾU TẶNG" CỦA MARCEL  MAUSS  24/03/2018

 

Tin cùng chuyên mục

Top