Tin tức

Bảo vệ luận văn năm 2023

NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC:

- Bảo vệ Luận văn Thạc sĩ ngành Công nghệ sinh học ngày 03/12/2023

- Bảo vệ Luận văn Thạc sĩ ngành Công nghệ sinh học ngày 02/12/2023

- Bảo vệ Luận văn Thạc sĩ ngành Công nghệ sinh học ngày 08/04/2023

 

NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG - QUẢN LÝ XÂY DỰNG:

Bảo vệ Luận văn Thạc sĩ ngành Kỹ thuật xây dựng và Quản lý xây dựng ngày 10/12/2023

Bảo vệ Luận văn Thạc sĩ ngành Kỹ thuật xây dựng và Quản lý xây dựng ngày 30/08/2023

Bảo vệ Luận văn Thạc sĩ ngành Kỹ thuật xây dựng ngày 07/04/2023

Bảo vệ Luận văn Thạc sĩ ngành Quản lý xây dựng ngày 21/04/2023

Bảo vệ Luận văn Thạc sĩ ngành Kỹ thuật xây dựng ngày 29/05/2023

 

NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH:

Bảo vệ Luận văn Thạc sĩ ngành Khoa học máy tính ngày 22/06/2023

Bảo vệ Luận văn Thạc sĩ ngành Khoa học máy tính ngày 28/11/2023

Bảo vệ Luận văn Thạc sĩ ngành Khoa học máy tính ngày 27/11/2023

 

NGÀNH XÃ HỘI HỌC:

- Bảo vệ Luận văn Thạc sĩ ngành Xã hội học ngày 31/05/2023

- Bảo vệ Luận văn Thạc sĩ ngành Xã hội học ngày 02/04/2023

 

NGÀNH LUẬT KINH TẾ:

- Bảo vệ Luận văn Thạc sĩ ngành Luật kinh tế ngày 22/12/2023

- Bảo vệ Luận văn Thạc sĩ ngành Luật kinh tế ngày 07/12/2023

- Bảo vệ Luận văn Thạc sĩ ngành Luật kinh tế ngày 20/10/2023

- Bảo vệ Luận văn Thạc sĩ ngành Luật kinh tế ngày 30/05/2023

- Bảo vệ Luận văn Thạc sĩ ngành Luật kinh tế ngày 04/04/2023

- Bảo vệ Luận văn Thạc sĩ ngành Luật kinh tế ngày 28/03/2023

- Bảo vệ Luận văn Thạc sĩ ngành Luật kinh tế ngày 22/02/2023

- Bảo vệ Luận văn Thạc sĩ ngành Luật kinh tế ngày 13/01/2023

 

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH:

- Bảo vệ Luận văn Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh Tháng 12/2023

- Bảo vệ Luận văn Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh Tháng 10/2023

- Bảo vệ Luận văn Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh Tháng 05/2023

- Bảo vệ Luận văn Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh Tháng 03/2023

 

NGÀNH TESOL:

Bảo vệ Luận văn Thạc sĩ ngành Lý luận phương pháp và dạy học bộ môn Tiếng Anh Tháng 12/2023

Bảo vệ Luận văn Thạc sĩ ngành Lý luận phương pháp và dạy học bộ môn Tiếng Anh Tháng 11/2023

Bảo vệ Luận văn Thạc sĩ ngành Lý luận phương pháp và dạy học bộ môn Tiếng Anh Tháng 9/2023

Bảo vệ Luận văn Thạc sĩ ngành Lý luận phương pháp và dạy học bộ môn Tiếng Anh Tháng 7/2023

Bảo vệ Luận văn Thạc sĩ ngành Lý luận phương pháp và dạy học bộ môn Tiếng Anh Tháng 6/2023

Bảo vệ Luận văn Thạc sĩ ngành Lý luận phương pháp và dạy học bộ môn Tiếng Anh Tháng 5/2023

Bảo vệ Luận văn Thạc sĩ ngành Lý luận phương pháp và dạy học bộ môn Tiếng Anh Tháng 3/2023

 

NGÀNH NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC:

Bảo vệ Luận văn Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Trung Quốc ngày 29/05/2023

 

NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG:

Bảo vệ Luận văn Thạc sĩ ngành Tài chính - Ngân hàng ngày 30/05/2023

Bảo vệ Luận văn Thạc sĩ ngành Tài chính - Ngân hàng ngày 04/07/2023

 

Tin cùng chuyên mục

Top