Danh sách NCS

 

- Danh sách Nghiên cứu sinh - Khóa 2012 (Quyết định số 315/QĐ-ĐHM, ngày 10/05/2013)

- Danh sách Nghiên cứu sinh - Khóa 2013 (Quyết định số 840/QĐ-ĐHM, ngày 25/10/2013) 

- Danh sách Nghiên cứu sinh - Khóa 2013 (Quyết định số 1098/QĐ-ĐHM, ngày 31/12/2013)  

- Danh sách Nghiên cứu sinh - Khóa 2014 (Quyết định số 1513/QĐ-ĐHM, ngày 31/12/2014)

- Danh sách Nghiên cứu sinh - Khóa 2015 (Quyết định số 1447/QĐ-ĐHM, ngày 30/10/2015) 

- Danh sách Nghiên cứu sinh - Khóa 2016 - Quản trị kinh doanh - (Quyết định số 1522/QĐ-ĐHM, ngày 07/10/2016)  

- Danh sách Nghiên cứu sinh - Khóa 2016 - Kinh tế học - (Quyết định số 1522/QĐ-ĐHM, ngày 07/10/2016) 

- Danh sách Nghiên cứu sinh - Khóa 2017 - Kinh tế học - (Quyết định số 2271/QĐ-ĐHM, ngày 28/12/2017) 

- Danh sách Nghiên cứu sinh - Khóa 2017 - TESOL - (Quyết định số 2271/QĐ-ĐHM, ngày 28/12/2017) 

- Danh sách Nghiên cứu sinh - Khóa 2017 - Quản trị kinh doanh - (Quyết định số 2271/QĐ-ĐHM, ngày 28/12/2017) 

- Danh sách Nghiên cứu sinh - Khóa 2018 - Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh

- Danh sách Nghiên cứu sinh - Khóa 2018 - Quản trị kinh doanh

- Danh sách Nghiên cứu sinh - Khóa 2018 - Kinh tế học

- Danh sách Nghiên cứu sinh - Khóa 2019 - Quản trị kinh doanh

- Danh sách Nghiên cứu sinh - Khóa 2019 - Kinh tế học

- Danh sách Nghiên cứu sinh - Khóa 2019 - Lý luận & Phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh

- Danh sách Nghiên cứu sinh - Khóa 2019 - Kỹ thuật xây dựng

- Danh sách Nghiên cứu sinh - Khóa 2019 - Tài chính ngân hàng

- Danh sách Nghiên cứu sinh - Khóa 2020 - Quản trị kinh doanh

- Danh sách Nghiên cứu sinh - Khóa 2020 - Kinh tế học

- Danh sách Nghiên cứu sinh - Khóa 2020 - Kỹ thuật xây dựng

- Danh sách Nghiên cứu sinh - Khóa 2021 - Quản trị kinh doanh

- Danh sách Nghiên cứu sinh - Khóa 2021 - Kinh tế học 

- Danh sách Nghiên cứu sinh - Khóa 2021 - Lý luận & Phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh

- Danh sách Nghiên cứu sinh - Khóa 2021 - Kỹ thuật xây dựng

- Danh sách Nghiên cứu sinh - Khóa 2022 - Quản trị kinh doanh

- Danh sách Nghiên cứu sinh - Khóa 2022 - Kinh tế học 

- Danh sách Nghiên cứu sinh - Khóa 2022 - Lý luận & Phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh

- Danh sách Nghiên cứu sinh - Khóa 2022 - Kỹ thuật xây dựng

Top