Danh sách NCS 2013

 

DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH KHÓA 2013

(Quyết định số 840/QĐ-ĐHM, ngày 25/10/2013) - Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

1

Lê Nguyễn Bình Minh

02/05/1983

Khánh Hòa

2

Vũ Thịnh Trường

17/12/1987

Nam Định

3

Tô Đình Tuân

16/07/1974

Sài Gòn

4

Nguyễn Lê Thái Hòa 20/01/1976 Quảng Nam

Top