Danh sách NCS

 

DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH KHÓA 2013

(Quyết định số 1098/QĐ-ĐHM, ngày 31/12/2013) - Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

1

Huỳnh Đông Hà

04/10/1977

TP. Hồ Chí Minh

2

Ngô Thành Trung

09/01/1986

Gia Lai

Top