Danh sách NCS 2014

 

DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH KHÓA 2014

(Quyết định số 1513/QĐ-ĐHM, ngày 31/12/2014) - Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

1

Nguyễn Đức Bình

07/10/1973

Hà Nội

2

Trần Thị Huế Chi

10/12/1976

TP. Hồ Chí Minh

3

Ngô Chín

11/12/1962

Bình Định

4

Trần Thế Nam

24/07/1977

Hà Nam

5

Trịnh Hoàng Nam

18/03/1978 Khánh Hòa

6

Lê Đình Nghi

13/12/1982

Bình Thuận

7

Phạm Nguyễn Thế Thành

10/08/1974

Quảng Nam

8

Nguyễn Ngọc Thông

07/10/1987

TP. Hồ Chí Minh

Top