Danh sách NCS 2015

 

DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH KHÓA 2015

(Quyết định số 1447/QĐ-ĐHM, ngày 30/10/2015)

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

1

Trần Bá Thịnh

01/12/1973

Quảng Nam

2

Nguyễn Thị Mỹ Dung

20/08/1982

Phú Yên

3

Nguyễn Thành Huyên

17/07/1972

Hà Tĩnh

4

Bùi Thành Khoa

21/10/1987

TP.HCM

5

Cao Trí Nhân

15/02/1975

Cà Mau

6

Phạm Đình Cường

23/09/1969

Tây Ninh

7

Nguyễn Quyết

24/05/1979

Đồng Nai

8

Lê Hoàng Việt Phương

15/05/1988

Bình Phước

Top