Danh sách NCS 2016

 

DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH KHÓA 2016

(Quyết định số 1522/QĐ-ĐHM, ngày 07/10/2016) - Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

1

Bùi Ngọc Tuấn Anh

14/01/1979

TP. Hồ Chí Minh

2

Nguyễn Giang Đô

21/07/1969

TP. Hồ Chí Minh

3

Trần Diệu Hằng

01/06/1985

Hà Nội

4

Lê Trương Hiền Hòa

05/02/1984

TP. Hồ Chí Minh

5

Nguyễn Lê Thanh Huyền

02/03/1986

Khánh Hòa

6

Nguyễn Vĩnh Luận

24/09/1984

Đồng Tháp

7

Nguyễn Ngọc Đan Thanh

17/07/1988

TP. Hồ Chí Minh

8

Nguyễn Thị Thủy

14/11/1986

Tiền Giang

9

Đỗ Thị Thanh Trúc

07/06/1987

Quảng Nam

10

Võ Minh Tuấn

24/10/1967

Sài Gòn

Top