Danh sách NCS 2017

 

DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH KHÓA 2017

(Quyết định số 2271/QĐ-ĐHM, ngày 28/12/2017) - Chuyên ngành: Kinh tế học

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

1

Nguyễn Chí Tâm

28/11/1984

TP. Hồ Chí Minh

Top