Danh sách NCS 2017

 

DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH KHÓA 2017

(Quyết định số 2271/QĐ-ĐHM, ngày 28/12/2017)

Chuyên ngành: Lý luận & Phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

1

Nguyễn Châu Bích Tuyền

27/12/1977

Bến Tre

Top