Danh sách NCS 2017

 

DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH KHÓA 2017

(Quyết định số 2271/QĐ-ĐHM, ngày 28/12/2017)

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

1

Nguyễn Thị Dỵ Anh

18/04/1984

Tp. Hồ Chí Minh

2

Trần Cao Giang

09/03/1986

Tp. Hồ Chí Minh

3

Phạm Anh Nguyên

22/03/1989

Long An

4

Nguyễn Trúc Vân

19/08/1979

Tp. Hồ Chí Minh

5

Đỗ Anh Thư

15/07/1984

Long An

Top