Danh sách NCS 2018

 

DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH LLPPDHBM TIẾNG ANH KHÓA 2018

(Quyết định số 1895/QĐ-ĐHM, ngày 24/09/2018 và Quyết định số 2699/QĐ-ĐHM, 28/12/2018)

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Số QĐ

1

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

09/08/1991

Tiền Giang

Quyết định số 1895/QĐ-ĐHM

2

Bùi Thị Kim Hằng

24/08/1970

Đồng Tháp

Quyết định số 2699/QĐ-ĐHM

3

Lê Hà Tố Quyên

01/11/1981

TP. HCM

Quyết định số 2699/QĐ-ĐHM

Top