Danh sách NCS 2018

 

DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA 2018

(Quyết định số 1895/QĐ-ĐHM, ngày 24/09/2018 và Quyết định số 2699/QĐ-ĐHM, 28/12/2018)

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Số QĐ

1

Vũ Minh Tú

24/09/1977

TP.HCM

Quyết định số 1895/QĐ-ĐHM

2

Huỳnh Lương Tâm

22/11/1988

Khánh Hòa

Quyết định số 1895/QĐ-ĐHM

3

Nguyễn Thị Diệu Linh

10/10/1981

Đồng Nai

Quyết định số 2699/QĐ-ĐHM

4

Phan Thị Công Minh

19/12/1978

Bình Thuận

Quyết định số 2699/QĐ-ĐHM

5

Phạm Chánh Thịnh

02/12/1986

Quảng Ngãi

Quyết định số 2699/QĐ-ĐHM

6

Trần Thị Thúy Trang

16/07/1986

Đồng Nai

Quyết định số 2699/QĐ-ĐHM

7

Hứa Thị Bạch Yến

29/08/1983

TP.HCM

Quyết định số 2699/QĐ-ĐHM

Top