Danh sách NCS 2019

 

DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH

NGÀNH KINH TẾ HỌC - KHÓA 2019

(Quyết định số 2228/QĐ-ĐHM ngày 09/10/2019 và QĐ số 3126/QĐ-ĐHM, ngày 31/12/2019)

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Số QĐ

1

Nguyễn Quang Thái

23/03/1977

Bến Tre

Quyết định số 2228/QĐ-ĐHM

2

Vũ Mạnh Cường

29/07/1993

Hải Dương

Quyết định số 3126/QĐ-ĐHM

3

Trần Phạm Khánh Toàn

14/12/1988

Tp.Hồ Chí Minh

Quyết định số 3126/QĐ-ĐHM

Top