Danh sách NCS 2019

 

DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA 2019

(Quyết định số 2228/QĐ-ĐHM, ngày 09/10/2019 và Quyết định số 3126/QĐ-ĐHM, 31/12/2019)

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Số QĐ

1

Trần Phú Ngọc

25/07/1991

An Giang

Quyết định số 2228/QĐ-ĐHM

2

Hoàng Thị Nhật Lệ

05/07/1982

Hà Nội

Quyết định số 2228/QĐ-ĐHM

3

Trần Quốc Cường

26/08/1976

Long An

Quyết định số 2228/QĐ-ĐHM

4

Phạm Thị Diễm

12/12/1975

Bến Tre

Quyết định số 3126/QĐ-ĐHM

5

Trương Trung Trực

28/06/1993

TP.HCM

Quyết định số 3126/QĐ-ĐHM

6

Đoàn Thị Thanh Thúy

16/11/1980

Quảng Nam

Quyết định số 3126/QĐ-ĐHM

7

Dương Kim Thạnh

12/02/1978

TP.HCM

Quyết định số 3126/QĐ-ĐHM

8

Nguyễn Đăng Hạt

19/08/1982

Bình Định

Quyết định số 3126/QĐ-ĐHM

Top